ტრენინგის მიზანი

მსმენელებისთვის სააღრიცხვო პროგრამის ძირითადი ფუნქციების დეტალურად გაცნობა და შესწავლა.

ვისთვის არის განკუთვნილი ტრენინგი

ბუღალტრები, მთავარი ბუღალტრები, ფინანსური მენეჯერები, მენეჯერები,  ოპერატორები და კომპანიის სააღრიცხვო სისტემაში ჩართული სხვა დაინტერესებული პირები.

ტრენინგის მეთოდოლოგია

სასწავლო პროცესი დინამიურია და მოიცავს როგორც თეორიულ სწავლებას, ისე პრაქტიკულ მეცადინეობებს. განხილული იქნება მაგალითები, რომლებშიც აქტიურად ჩაერთვებიან მონაწილეები. ყოველ ტრენინგზე მსმენელები გააკეთებენ ახსნილ მასალასთან დაკავშირებულ ინდივიდუალურ პრაქტიკულ სამუშაოს. კურსის ბოლოს ჩატარდება ტესტირება, რის საფუძველზეც გაიცემა სერთიფიკატი.

ეფექტური შედეგისთვის მსმენელებს საშუალება ექნებათ ბალანსში იმუშაონ არამხოლოდ ტრენინგის მსვლელობის დროს, არამედ დისტანციურად ბალანსის დემო ვერსიაზე

ტრენინგის თემატიკა:

 1. პროგრამის ზოგადი მიმოხილვა
 2. შესყიდვები
 3. გაყიდვები
 4. სასაქონლო ზედნადები და ანგარიშ-ფაქტურა
 5. ძირითადი საშუალებები
 6. ხელფასები
 7. მონაცემების ჩატვირთვა ექსელის ფაილიდან, ფულადი სახსრები
 8. პერიოდის დახურვა

ტრენინგის გავლის შემდეგ მსმენელები შეძლებენ:

 • პროგრამაში დამოუკიდებლად მუშაობას
 • სხვადასხვა შინაარსის სამეურნეო ოპერაციების ანალიზსა და ბუღალტრულად ასახვას
 • ფინანსური და მმართველობითი ანგარიშგებების მომზადებას და სურვილისამებრ აწყობას.

ღირებულება – 320 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)