დეკლარირების ინსტრუმენტები

დღგ-ის, მოგებისა და საშემოსავლო გადასახადების დეკლარაციის შევსებისთვის დამხმარე ანგარიშგებები.

ანგარიშგებები მოიცავს დარიცხული და ჩასათვლელი დღგ-ის ანალიზს, საშემოსავლო გადასახადის ანალიზსა და განაცემთა ინფორმაციას.