ინტეგრაცია ინტერნეტბანკთან

საბანკო ოპერაციების იდენტიფიცირება და ავტომატური ასახვა ერთი პროცედურით,  წინასწარ დადგენილი ლოგიკის შესაბამისად.

პროგრამაში, წინასწარ დადგენილი ლოგიკის შესაბამისად, მომხმარებლის ჩარევის გარეშე ასახული ინფორმაციის გატარება საბუღალტრო ანგარიშებზე ხორციელდება მხოლოდ ერთ ღილაკზე დაჭერით.