ინტეგრაციის პროტოკოლი

Balance Exchange სერვისის აღწერა

 

ვებ-სერვისების გამოყენება

 

Balance Exchange სერვისით შესაძლებელია ცნობარების, დოკუმენტების და ტიპიური ოპერაციების გაცვლა ბალანსში.

 

ვებ-სერვისის გამოძახება ხდება ფორმატით:

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/<URLtemplate>

 

დაპაბლიშებული ბაზის სახელი უნდა იყოს: Balance_Exchange

 

<ServerIPaddress> - სერვერის მისამართი, სადაც ხდება ბალანსის ბაზის პუბლიკაცია.

 

<URLtemplate> - აღნიშნავს გაცვლის ობიექტს.

 

„ბალანსში“ ვებ-სერვისებით გაცვლის ფუნქციონალის გამოსაყენებლად, საჭიროა პროგრამაში გაცვლის გამოყენების ჩართვა:

 • ჩანართი „ადმინისტრირება“
 • „მონაცემების სინქრონიზაციის აწყობები“
 • ალამი „WS გაცვლის გამოყენება“

 

 

Clients - მყიდველები

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Clients

 

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

 

გაყიდვები > მყიდველები > ვებ-სერვისების აღწერა;

 

 

Name Description Exchange type Type Default value Required
uid უნიკალური იდენტიფიკატორი Guid   ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი PATCH-ის დროს
Name დასახელება String (150)     დიახ
Group ჯგუფი Catalog მყიდველი    
Name Description Exchange type Type Default value Required
uid უნიკალური იდენტიფიკატორი Guid   ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი PATCH-ის დროს
Name დასახელება String (150)     დიახ
Group ჯგუფი Catalog მყიდველი    
FullName სრული დასახელება String (150)   Name მნიშვნელობის მიხედვით  
ID ს/ნ String (50)     დიახ
LegalForm სამართლებრივი ფორმა List სამართლებრივი ფორმები „შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება“  
Currency ვალუტა Catalog ვალუტა აღრიცხვის ვალუტა  
VATType დღგ-ით დაბეგვრა List დღგ-ით დაბეგვრის ტიპები „დღგ-ის გადამხდელი“  
ByAgreements ანგარიშსწორება ხელშეკრულებების მიხედვით Boolean   FALSE  
MainAgreement ძირითადი ხელშეკრულება Catalog მყიდველის ხელშეკრულება „ძირითადი ხელშეკრულება“  
ReceivablesAccount ანგარიშსწორების აღრიცხვის ანგარიში Account   დეფოლტ ანგარიში  
AdvancesAccount ავანსების აღრიცხვის ანგარიში Account   დეფოლტ ანგარიში  
VATArticle დღგ-ის მუხლი Catalog დღგ-ის მუხლი VATType მნიშვნელობის მიხედვით  
LegalAddress იურიდიული მისამართი String (150)      
PhysicalAddress ფაქტიური მისამართი String (150)      
Phone ტელეფონი String (150)      
Fax ფაქსი String (150)      
Email ელექტრონული ფოსტა String (255)      
PostAddress საფოსტო მისამართი String (Indefinite)      
AdditionalInformation დამატებითი ინფორმაცია String (Indefinite)      
Country ქვეყანა Catalog მსოფლიოს ქვეყნები „საქართველო“  
BankAccount საბანკო ანგარიში String (50) საბანკო ანგარიშის ნომერი    

 

Clients agreements - მყიდველების ხელშეკრულებები

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/ClientsAgreements

 

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

 

გაყიდვები > მყიდველები > ვებ-სერვისების აღწერა;

ცნობარი - მყიდველების ხელშეკრულებები

 

Name Description Exchange type Type Default value Required
uid უნიკალური იდენტიფიკატორი Guid   ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი PATCH-ის დროს
Name დასახელება String (150)     დიახ
Owner მფლობელი Catalog მყიდველი   დიახ
Currency ვალუტა Catalog ვალუტა Owner მნიშვნელობის მიხედვით  
Number ნომერი String (30)      
Date თარიღი Date   მიმდინარე თარიღი  
Comments კომენტარები String (Indefinite)      
StartDate მოქმედების დაწყების თარიღი Date      
EndDate მოქმედების დასრულების თარიღი Date      
VATType დღგ-ით დაბეგვრა List დღგ-ით დაბეგვრის ტიპები Owner მნიშვნელობის მიხედვით  
ReceivablesAccount ანგარიშსწორების აღრიცხვის ანგარიში Account   Owner მნიშვნელობის მიხედვით  
AdvancesAccount ავანსების აღრიცხვის ანგარიში Account   Owner მნიშვნელობის მიხედვით  
VATArticle დღგ-ის მუხლი Catalog დღგ-ის მუხლი VATType მნიშვნელობის მიხედვით.   
თუ VATType არ გადმოეცემა, Owner მნიშვნელობის მიხედვით.

 

Vendors - მომწოდებლები

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Vendors

 

 

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

 

შესყიდვები > მომწოდებლები > ვებ-სერვისების აღწერა;

 

Name Description Exchange type Type Default value Required
uid უნიკალური იდენტიფიკატორი Guid   ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი PATCH-ის დროს
Name დასახელება String (150)     დიახ
Group ჯგუფი Catalog მომწოდებელი    
FullName სრული დასახელება String (150)   Name მნიშვნელობის მიხედვით  
ID ს/ნ String (50)     დიახ
LegalForm სამართლებრივი ფორმა List სამართლებრივი ფორმები „შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება“  
Currency ვალუტა Catalog ვალუტა აღრიცხვის ვალუტა  
VATType დღგ-ით დაბეგვრა List დღგ-ით დაბეგვრის ტიპები „დღგ-ის გადამხდელი“  
ByAgreements ანგარიშსწორება ხელშეკრულებების მიხედვით Boolean   FALSE  
MainAgreement ძირითადი ხელშეკრულება Catalog მომწოდებლის ხელშეკრულება „ძირითადი ხელშეკრულება“  
PayablesAccount ანგარიშსწორების აღრიცხვის ანგარიში Account   დეფოლტ ანგარიში  
AdvancesAccount ავანსების აღრიცხვის ანგარიში Account   დეფოლტ ანგარიში  
ReverseChargeVATAccount უკუდაბეგვრის დღგ-ის ანგარიში Account   დეფოლტ ანგარიში  
PersonalIncomeTax საშ. გად.-ის გათვალისწინება Boolean   FALSE  
PersonalIncomeTaxRate საშ. გად.-ის განაკვეთი Catalog საშ. გად.-ის განაკვეთი    
ItemComplianceType ნომენკლატურების შესაბამისობა List ნომენკლატურების შესაბამისობა „დასახელებების მიხედვით“  
LegalAddress იურიდიული მისამართი String (150)      
PhysicalAddress ფაქტიური მისამართი String (150)      
Phone ტელეფონი String (150)      
Fax ფაქსი String (150)      
Email ელექტრონული ფოსტა String (255)      
PostAddress საფოსტო მისამართი String (Indefinite)      
AdditionalInformation დამატებითი ინფორმაცია String (Indefinite)      
RecoverableVATAccount ჩასათვლელი დღგ-ს ანგარიში Account   დეფოლტ ანგარიში  
Country ქვეყანა Catalog მსოფლიოს ქვეყნები „საქართველო“  
WaybillComplianceType სზ შესაბამისობის კონტროლის ტიპი List სზ შესაბამისობის კონტროლის ტიპი „ავტომატური“  
BankAccount საბანკო ანგარიში String (50) საბანკო ანგარიშის ნომერი    

 

 

Vendors agreements - მომწოდებლების ხელშეკრულებები

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/VendorsAgreements

 

 

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

 

შესყიდვები > მომწოდებლები > ვებ-სერვისების აღწერა;

ცნობარი - მომწოდებლების ხელშეკრულებები

 

 

Name Description Exchange type Type Default value Required
uid უნიკალური იდენტიფიკატორი Guid   ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი PATCH-ის დროს
Name დასახელება String (150)     დიახ
Owner მფლობელი Catalog მომწოდებელი   დიახ
Currency ვალუტა Catalog ვალუტა Owner მნიშვნელობის მიხედვით  
Number ნომერი String (30)      
Date თარიღი Date   მიმდინარე თარიღი  
Comments კომენტარები String (Indefinite)      
PersonalIncomeTax საშ. გად.-ის გათვალისწინება Boolean   Owner მნიშვნელობის მიხედვით (თუ არ გადმოეცემა PersonalIncomeTaxRate)  
PersonalIncomeTaxRate საშ. გად.-ის განაკვეთი Catalog საშ. გად.-ის განაკვეთი Owner მნიშვნელობის მიხედვით  
StartDate მოქმედების დაწყების თარიღი Date      
EndDate მოქმედების დასრულების თარიღი Date      
VATType დღგ-ით დაბეგვრა List დღგ-ით დაბეგვრის ტიპები Owner მნიშვნელობის მიხედვით  
PayablesAccount ანგარიშსწორების აღრიცხვის ანგარიში Account   Owner მნიშვნელობის მიხედვით  
AdvancesAccount ავანსების აღრიცხვის ანგარიში Account   Owner მნიშვნელობის მიხედვით  
ReverseChargeVATAccount უკუდაბეგვრის დღგ-ის ანგარიში Account   Owner მნიშვნელობის მიხედვით  
RecoverableVATAccount ჩასათვლელი დღგ-ს ანგარიში Account   Owner მნიშვნელობის მიხედვით  
IncomeTaxObject მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი Catalog მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტები    
IndicateIncomeTaxObject მიეთითოს დაბეგვრის ობიექტი მოგების გადასახადის მიხედვით Boolean   FALSE  

 

 

 

Employees - თანამშრომლები

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Employees

 

 

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

 

ხელფასი > თანამშრომლები > ვებ-სერვისების აღწერა;

 

 

Name Description Exchange type Type Default value Required
uid უნიკალური იდენტიფიკატორი Guid   ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი PATCH-ის დროს
Name დასახელება String (150)     დიახ
Group ჯგუფი Catalog თანამშრომელი    
ID პირადი ნომერი String (12)     დიახ
LegalAddress იურიდიული მისამართი String (150)      
PhysicalAddress ფაქტიური მისამართი String (150)      
PhoneNumber ტელეფონი String (150)      
Fax ფაქსი String (150)      
Email ელექტრონული ფოსტა String (255)      
PostAddress საფოსტო მისამართი String (Indefinite)      
Other სხვა String (Indefinite)      
Sex სქესი List ფიზიკური პირის სქესი    
BirthDate დაბადების თარიღი Date      
HireDate მიღების თარიღი Date     დიახ
DismissalDate გათავისუფლების თარიღი Date      
Condition მდგომარეობა List თანამშრომლების მდგომარეობა „მიღებულია სამუშაოზე“  
Country რეზიდენტობის ქვეყანა Catalog მსოფლიოს ქვეყნები „საქართველო“  
BankAccount საბანკო ანგარიში String (50) საბანკო ანგარიშის ნომერი    
Department დეპარტამენტი Catalog დეპარტამენტი   დიახ
Position თანამდებობა Catalog თანამდებობა    
AccrualType დარიცხვა Catalog დარიცხვები და დაკავებები ძირითადი დარიცხვის ტიპი  
AccrualGrossAmount თანხა გროსი Number (13/2)      
DeductionType დაკავება Catalog დარიცხვები და დაკავებები    
DeductionGrossAmount თანხა გროსი Number (13/2)      
TaxPreference გამოქვითვა გამოიყენება Date      
PreferenceRate გამოქვითვის პროცენტი Number (3/0)      
PreferenceAmount გამოქვითვის თანხა Number (13/2)      
PreviousIncome შემოსავალი წინა სამუშაო ადგილიდან Number (13/2)      

 

 

Fixed assets - ძირითადი საშუალებები

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/FixedAssets

 

 

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

 

ძირითადი საშუალებები > ძირითადი საშუალებები > ვებ-სერვისების აღწერა;

 

 

Name Description Exchange type Type Default value Required
uid უნიკალური იდენტიფიკატორი Guid   ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი PATCH-ის დროს
Name დასახელება String (150)     დიახ
Group ჯგუფი Catalog ძირითადი საშუალება    
Description აღწერა String (150)      
AssetNumber საინვენტარო ნომერი String (25)      
Insured დაზღვეულია Boolean   FALSE  
WarrantyReceived მიღებულია გარანტია Boolean   FALSE  
Category კატეგორია Catalog ძირითადი საშუალებების კატეგორია    
Lease ლიზინგი List ლიზინგის მდგომარეობა    
LeaseDate ლიზინგის თარიღი Date      
AssetAccount აღრიცხვის ანგარიში Account   Category მნიშვნელობის მიხედვით დიახ
DepreciationAccount ამორტიზაციის ანგარიში Account   Category მნიშვნელობის მიხედვით  
ExpensesAccount ხარჯების ანგარიში Account   Category მნიშვნელობის მიხედვით  
State სტატუსი List ძირითადი საშუალების სტატუსები „აქტიური“  
ServiceStartDate ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღი Date      
TaxGroup საგადასახადო ჯგუფი Catalog ძს-ს საგადასახადო ჯგუფები Category მნიშვნელობის მიხედვით დიახ
OwnershipType საკუთრების ფორმა List ძირითადი საშუალებების საკუთრების ფორმები    
Model მოდელი String (100)      
ReleaseDate გამოშვების (აშენების) თარიღი Date      
PurchaseDate შესყიდვის თარიღი Date   მიმდინარე თარიღი  
PurchasePrice შესყიდვის ღირებულება Number (13/2)      
WriteOffDate ჩამოწერის თარიღი Date      
Department დეპარტამენტი Catalog დეპარტამენტი    
Warehouse ადგილმდებარეობა (საწყობი) Catalog საწყობი    
ResponsiblePerson პასუხისმგებელი პირი Catalog თანამშრომელი    
DepreciationStartDate ამორტიზაციის დაწყების თარიღი Date      
DepreciationMethod ამორტიზაციის დარიცხვის მეთოდი List ამორტიზაციის დარიცხვის მეთოდები    
ResidualValue სალიკვიდაციო ღირებულება Number (13/2)      
UsefulLife გამოყენების ვადა (თვე) Number (4/0)      
Analytics1 ანალიტიკა 1 Analytics ExpensesAccountAnalytics    
Analytics2 ანალიტიკა 2 Analytics ExpensesAccountAnalytics    
Analytics3 ანალიტიკა 3 Analytics ExpensesAccountAnalytics    
Analytics4 ანალიტიკა 4 Analytics ExpensesAccountAnalytics    

 

 

Items - ნომენკლატურა

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Items

 

 

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

 

საწყობი > ნომენკლატურა > ვებ-სერვისების აღწერა;

 

 

Name Description Exchange type Type Default value Required
uid უნიკალური იდენტიფიკატორი Guid   ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი PATCH-ის დროს
Name დასახელება String (150)     დიახ
Group ჯგუფი Catalog ნომენკლატურა    
InternalArticle არტიკული String (12)      
Unit ზომ. ერთეული Catalog ზომის ერთეულის კლასიფიკატორი „ცალი“  
ItemType ნომენკლატურის ტიპი List ნომენკლატურის ტიპები „საქონელი“  
Weight წონა Number (12/3)      
VATRate დღგ-ის განაკვეთი Catalog დღგ-ის განაკვეთი „ჩვეულებრივი“  
InventoriesAccount მარაგების აღრიცხვის ანგარიში Account   დეფოლტ ანგარიში  
ExpensesAccount ხარჯების აღრიცხვის ანგარიში (მომსახურების) Account   დეფოლტ ანგარიში  
RevenuesAccount შემოსავლების აღრიცხვის ანგარიში Account   დეფოლტ ანგარიში  
CostsAccount ხარჯების აღრიცხვის ანგარიში (საქონლის) Account   დეფოლტ ანგარიში  
VATPayableAccount დარიცხული დღგ-ის ანგარიში Account   დეფოლტ ანგარიში  
ImportTaxRate იმპორტის განაკვეთი Catalog იმპორტის განაკვეთი    
Barcode შტრიხკოდი String (200)      
FullName სრული დასახელება String (150)   Name მნიშვნელობის მიხედვით  
VATArticle დღგ-ის მუხლი Catalog დღგ-ის მუხლი 1. „მიწოდება კომპენსაციით“  
2. თუ მუხლის განაკვეთი არ ემთხვევა VATRate-ს, VATRate მნიშვნელობის მიხედვით
OwnProduction საკუთარი წარმოების პროდუქტი Boolean   FALSE  
ProductionAccount წარმოების Account      
UnitCost ტარიფი Number (13/2)      
LoadingPerVehicle ტევადობა ერთ ტრანსპორტზე Number (13/2)      
Price ფასი Number (11/4) არაუარყოფითი    

 

 

 ცხრილი: Packages

 

 

Name Description Exchange type Type Default value Required
Package დასახელება String (150)      
Coefficient კოეფიციენტი Number (7/3)      

 

Typical operations - ტიპიური ოპერაციები

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/TypicalOperations/{TemplateCode}

 

პარამეტრი TemplateCode არის შაბლონის კოდი.

 

 

ტიპები, დეფოლტ შევსებები და აუცილებელი ველები დამოკიდებულია შაბლონზე.

 

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან:

 

ოპერაციები > ტიპიური ოპერაციები > ვებ-სერვისების აღწერა;

სასურველი შაბლონის არჩევის შემდეგ, გენერირდება სერვისის მისამართი და აღწერა.

 

 

 

 

შესყიდვა

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Purchase

 

 

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

 

შესყიდვები > შესყიდვა > ვებ-სერვისების აღწერა;

 

Name Description Exchange type Type Default value Required
uid უნიკალური იდენტიფიკატორი Guid   ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი  
Date თარიღი Date     დიახ
OperationType ოპერაციის ტიპი List შესყიდვის ოპერაციის ტიპები „შესყიდვა მომწოდებლისგან“  
Branch ფილიალი Catalog ფილიალი ძირითადი ფილიალი დიახ
Warehouse საწყობი Catalog საწყობი ძირითადი საწყობი Item არის საქონელი
Vendor მომწოდებელი Catalog მომწოდებელი   დიახ
Agreement ხელშეკრულება Catalog მომწოდებლის ხელშეკრულება Vendor მნიშვნელობის მიხედვით  
AmountIncludesVAT თანხა შეიცავს დღგ-ის Boolean   TRUE  
PriceType ფასის ტიპი Catalog ფასის ტიპი ძირითადი ფასის ტიპი  
Currency ვალუტა Catalog ვალუტა 1. Vendor/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით  
2. აღრიცხვის ვალუტა
CurrencyRate კურსი Number (2/13)   მიმდინარე კურსი  
VendorAccount მომწოდებლის ანგარიში Account   Vendor/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით დიახ
AdvancesAccount ავანსის ანგარიში Account   Vendor/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით შევსებულია ცხრილი: AdvancesPaid
ReverseChargeVATAccount უკუდაბეგვრის დღგ-ის ანგარიში Account   Vendor/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით VATType = „უკუდაბეგვრის დღგ“
IncludeWithholdingTax საშ. გად.-ის გათვალისწინება Boolean   FALSE  
თუ OperationType = „შესყიდვა იმპორტით“, მაშინ ყოველთვის false
Comments კომენტარები String (Indefinite)      
AdvanceHolder ანგარიშვალდებული პირი Catalog თანამშრომელი    
AdvanceHolderAccount ანგარიშვალდებულის ანგარიში Account   დეფოლტ ანგარიში OperationType = „შესყიდვა ანგარიშვალდებული პირის მიერ“
VATType დღგ-ით დაბეგვრა List დღგ-ით დაბეგვრის ტიპები 1. Vendor/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით;  
2. თუ OperationType = „შესყიდვა იმპორტით“, მაშინ „იმპორტი“
ReceivableVATAccount დღგ-ის ანგარიში Account   Vendor/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით VATType = „დღგ-ის გადამხდელი“ ან „უკუდაბეგვრის დღგ“
WithholdingTaxExpenseAccount საშემოსავლოს ხარჯის ანგარიში Account   დეფოლტ ანგარიში IncludeWithholdingTax = true და WithholdingTaxAccount შევსებულია
WithholdingTaxAccount გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადის ანგარიში Account   დეფოლტ ანგარიში IncludeWithholdingTax = true და OperationType = „შესყიდვა ანგარიშვალდებული პირის მიერ“
PrimaryDocument პირველადი დოკუმენტი String (50)      
RevenuesAndExpensesAnalytics შემოსავალ-ხარჯების ანალიტიკა Catalog შემოსავალ-ხარჯების ანალიტიკა    
Department დეპარტამენტი Catalog დეპარტამენტი ძირითადი დეპარტამენტი  

 

 ცხრილი: AdvancesPaid

 

Name Description Exchange type Default value Required
AdvanceDate ავანსის თარიღი Date    
AmountInCurrency ვალ. თანხა Number (13/2) Amount მნიშვნელობის მიხედვით Amount = 0
Amount თანხა Number (13/2) AmountInCurrency მნიშვნელობის მიხედვით AmountInCurrency = 0
CurrencyRate  კურსი  Number (6/4) 1. AmountInCurrency, Amount მნიშვნელობის მიხედვით, თუ ორივე შევსებულია.  
2. მიმდინარე კურსი

 

ცხრილი: Others

 

Name Description Exchange type Type Default value Required
Description შინაარსი String (1024)     დიახ
Amount თანხა Number (13/2)     დიახ
VATRate დღგ-ის განაკვეთი Catalog დღგ-ის განაკვეთი 1. თუ VATType = „არ არის დღგ-ს გადამხდელი“, მაშინ „დღგ-ის გარეშე“  
2. „ჩვეულებრივი“
WithholdingTaxRate საშ. გად.-ის განაკვეთი Catalog საშ. გად.-ის განაკვეთი თუ IncludeWithholdingTax = true, Vendor/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით  
AccountNumber აღრიცხვის ანგარიში Account     დიახ
Analytics1 ანალიტიკა 1 Analytics AccountNumberAnalytics    
Analytics2 ანალიტიკა 2 Analytics AccountNumberAnalytics    
Analytics3 ანალიტიკა 3 Analytics AccountNumberAnalytics    
Analytics4 ანალიტიკა 4 Analytics AccountNumberAnalytics    

 

ცხრილი: Items

 

Name Description Exchange type Type Default value Required
Item ნომენკლატურა Catalog ნომენკლატურა   დიახ
Unit ერთ. Catalog ზომის ერთეული, ზომის ერთეულის კლასიფიკატორი Item მნიშვნელობის მიხედვით  
Quantity რაოდენობა Number (12/3)   1  
Price ფასი Number (11/4)   1. Item მნიშვნელობის მიხედვით ფასი არ არის დადგენილი და Amount=0
2. Amount მნიშვნელობის მიხედვით
Amount თანხა Number (13/2)   Price, WithholdingTaxRate, VATRate  მნიშვნელობის მიხედვით  Price = 0
WithholdingTaxRate საშ. გად.-ის განაკვეთი Catalog საშ. გად.-ის განაკვეთი თუ IncludeWithholdingTax = true, Vendor/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით  
VATRate დღგ-ის განაკვეთი Catalog დღგ-ის განაკვეთი 1. თუ VATType = „არ არის დღგ-ს გადამხდელი“, მაშინ „დღგ-ის გარეშე“  
2. Item მნიშვნელობის მიხედვით
3. „ჩვეულებრივი“
AccountNumber აღრიცხვის ანგარიში Account   Item მნიშვნელობის მიხედვით დიახ
Analytics1 ანალიტიკა 1 Analytics AccountNumberAnalytics    
Analytics2 ანალიტიკა 2 Analytics AccountNumberAnalytics    
Analytics3 ანალიტიკა 3 Analytics AccountNumberAnalytics    
Analytics4 ანალიტიკა 4 Analytics AccountNumberAnalytics    

 

რეალიზაცია

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Sale

 

 

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

 

გაყიდვები > რეალიზაცია > ვებ-სერვისების აღწერა;

 

 

Name Description Exchange type Type Default value Required
uid უნიკალური იდენტიფიკატორი Guid   ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი  
Date თარიღი Date     დიახ
Branch ფილიალი Catalog ფილიალი ძირითადი ფილიალი დიახ
Department დეპარტამენტი Catalog დეპარტამენტი ძირითადი დეპარტამენტი  
Warehouse საწყობი Catalog საწყობი ძირითადი საწყობი დიახ
Client მყიდველი Catalog მყიდველი   დიახ
Agreement ხელშეკრულება Catalog მყიდველის ხელშეკრულება Client მნიშვნელობის მიხედვით  
AmountIncludesVAT თანხა შეიცავს დღგ-ის Boolean   TRUE  
PriceType ფასის ტიპი Catalog ფასის ტიპი 1. Client მნიშვნელობის მიხედვით  
2. ძირითადი ფასის ტიპი
Currency ვალუტა Catalog ვალუტა 1. Client/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით  
2. აღრიცხვის ვალუტა
CurrencyRate კურსი Number (2/13)   მიმდინარე კურსი  
ReceivablesAccount მყიდველის ანგარიში Account   Client/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით დიახ
AdvancesAccount ავანსის ანგარიში Account   Client/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით შევსებულია ცხრილი: AdvancesPaid
Comments კომენტარები String (Indefinite)      
VATExpenseAccount დღგ - ფინანსური ხარჯის ანგარიში Account   დეფოლტ ანგარიში DoesNotAffectReceivables = true, ან
VATArticle = „მიწოდება კომპენსაციის გარეშე“ და პერიოდისთვის მოგების გადასახადის დაბეგვრის ობიექტია „სხვაობა ერთობლივი შემოსავლისა და გამოქვითვების თანხებს შორის“
DifferenceAccount სხვაობის ანგარიში Account   დეფოლტ ანგარიში DoesNotAffectReceivables = true და პერიოდისთვის მოგების გადასახადის დაბეგვრის ობიექტია „სხვაობა ერთობლივი შემოსავლისა და გამოქვითვების თანხებს შორის“
ReceivablesWriteoffAccount დავალიანების გადაფარვის ანგარიში     დეფოლტ ანგარიში VATArticle = „მიწოდება კომპენსაციის გარეშე“ და DoesNotAffectReceivables = false
VATArticle დღგ-ის მუხლი Catalog დღგ-ის მუხლი 1. Client/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით  
2. „მიწოდება კომპენსაციით“
DoesNotAffectReceivables არ აისახება ანგარიშსწორების ანგარიშზე Boolean   FALSE  
PrimaryDocument პირველადი დოკუმენტი String (50)      
RevenuesAndExpensesAnalytics შემოსავალ-ხარჯების ანალიტიკა Catalog შემოსავალ-ხარჯების ანალიტიკა    
SubjetToIncomeTax იბეგრება მოგების გადასახადით Boolean   თუ VATArticle = „მიწოდება კომპენსაციის გარეშე“ და პერიოდისთვის მოგების გადასახადის დაბეგვრის ობიექტია „განაწილებული მოგება“, მაშინ true  
IncomeTaxType მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი Catalog მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტები „საქონლის/მომსახურების უსასყიდლო მიწოდება“ SubjetToIncomeTax = true
CapitalAccount კაპიტალის ანგარიში Account   დეფოლტ ანგარიში SubjetToIncomeTax = true
IncomeTaxAccount მოგების გადასახადის ანგარიში Account   დეფოლტ ანგარიში SubjetToIncomeTax = true

 

 ცხრილი: AdvancesPaid

 

Name Description Exchange type Default value Required
AdvanceDate ავანსის თარიღი Date    
AmountInCurrency ვალ. თანხა Number (13/2) Amount მნიშვნელობის მიხედვით Amount = 0
Amount თანხა Number (13/2) AmountInCurrency მნიშვნელობის მიხედვით AmountInCurrency = 0
CurrencyRate  კურსი  Number (6/4) 1. AmountInCurrency, Amount მნიშვნელობის მიხედვით, თუ ორივე შევსებულია.  
2. მიმდინარე კურსი

 

 ცხრილი: Others

 

Name Description Exchange type Type Default value Required
Description შინაარსი String (1024)     დიახ
Amount თანხა Number (13/2)     დიახ
VATArticle დღგ-ის მუხლი Catalog დღგ-ის მუხლი დოკუმენტის VATArticle  
VATRate დღგ-ის განაკვეთი Catalog დღგ-ის განაკვეთი VATArticle მნიშვნელობის მიხედვით  
VATPayableAccount დღგ-ის ანგარიში Account     VAT > 0
RevenueAccount შემოსავლების ანგარიში Account     დიახ
Waybill ს/ზ Boolean   FALSE  
RevenuesAndExpensesAnalytics შემოსავალ-ხარჯების ანალიტიკა Catalog შემოსავალ-ხარჯების ანალიტიკა    

 

ცხრილი: Items

 

Name Description Exchange type Type Default value Required
Item ნომენკლატურა Catalog ნომენკლატურა   დიახ
Unit ერთ. Catalog ზომის ერთეული Item მნიშვნელობის მიხედვით  
Quantity რაოდენობა Number (12/3)   1  
Price ფასი Number (11/4)   1. Item მნიშვნელობის მიხედვით ფასი არ არის დადგენილი და გამოსათვლელი ველები = 0
2. Amount მნიშვნელობის მიხედვით
Discount ფასდაკლება Number (13/2)   Price, Amount, DiscountedPrice მნიშვნელობის მიხედვით გამოსათვლელი ველები = 0
თუ * ყოველთვის 0
DiscountedPrice ფასი ფასდაკლებით Number (11/4)   Price, Amount, Discount მნიშვნელობის მიხედვით გამოსათვლელი ველები = 0
 თუ * ყოველთვის Price
Amount თანხა Number (13/2)   Price, Discount, DiscountedPrice, VATRate  მნიშვნელობის მიხედვით  გამოსათვლელი ველები = 0
AccountNumber აღრიცხვის ანგარიში Account   Item მნიშვნელობის მიხედვით Item არის საქონელი
VATPayableAccount დღგ-ის ანგარიში Account   Item მნიშვნელობის მიხედვით VAT > 0
IncomeAccount შემოსავლების ანგარიში Account   Item მნიშვნელობის მიხედვით დიახ
ExpensesAccount ხარჯების ანგარიში Account   Item მნიშვნელობის მიხედვით Item არის საქონელი
RevenuesAndExpensesAnalytics შემოსავალ-ხარჯების ანალიტიკა Catalog შემოსავალ-ხარჯების ანალიტიკა    

 

 

მყიდველის შეკვეთა

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/SalesOrders 

 

 

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

 

გაყიდვები > მყიდველის შეკვეთები > ვებ-სერვისების აღწერა;

 

 

Name Description Exchange type Type Default value Required
uid უნიკალური იდენტიფიკატორი Guid   ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი  
Date თარიღი Date     დიახ
Branch ფილიალი Catalog ფილიალი ძირითადი ფილიალი დიახ
Department დეპარტამენტი Catalog დეპარტამენტი ძირითადი დეპარტამენტი  
Client მყიდველი Catalog მყიდველი   დიახ
Agreement ხელშეკრულება Catalog მყიდველის ხელშეკრულება Client მნიშვნელობის მიხედვით  
AmountIncludesVAT თანხა შეიცავს დღგ-ის Boolean   TRUE  
PriceType ფასის ტიპი Catalog ფასის ტიპი 1. Client მნიშვნელობის მიხედვით  
2. ძირითადი ფასის ტიპი
Currency ვალუტა Catalog ვალუტა 1. Client/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით  
2. აღრიცხვის ვალუტა
CurrencyRate კურსი Number (2/13)   მიმდინარე კურსი  
Comments კომენტარები String (Indefinite)      
Warehouse საწყობი Catalog საწყობი ძირითადი საწყობი  
ComponentsReservation მაკომპლექტებლების რეზერვირება Boolean   TRUE  
AutomaticReservation ავტომატური რეზერვირება Boolean   TRUE  

 

 ცხრილი: Inventory

 

Name Description Exchange type Type Default value Required
Production პროდუქცია Catalog ნომენკლატურა    
Item ნომენკლატურა Catalog ნომენკლატურა    
Quantity რაოდენობა Number (12/3)   1  
Unit ერთ. Catalog ზომის ერთეული Item მნიშვნელობის მიხედვით  
Reserve რეზერვი Number (12/3)   0  

 

ცხრილი: Items

 

Name Description Exchange type Type Default value Required
Item ნომენკლატურა Catalog ნომენკლატურა   დიახ
Unit ერთ. Catalog ზომის ერთეული Item მნიშვნელობის მიხედვით  
Quantity რაოდენობა Number (12/3)   1  
Price ფასი Number (11/4)   1. Item მნიშვნელობის მიხედვით ფასი არ არის დადგენილი და გამოსათვლელი ველები = 0
2. Amount მნიშვნელობის მიხედვით
Discount ფასდაკლება Number (13/2)   Price, Amount, DiscountedPrice მნიშვნელობის მიხედვით გამოსათვლელი ველები = 0
თუ * ყოველთვის 0
DiscountedPrice ფასი ფასდაკლებით Number (11/4)   Price, Amount, Discount მნიშვნელობის მიხედვით გამოსათვლელი ველები = 0
 თუ * ყოველთვის Price
Amount თანხა Number (13/2)   Price, Discount, DiscountedPrice, VATRate  მნიშვნელობის მიხედვით  გამოსათვლელი ველები = 0
VATRate დღგ-ის განაკვეთი Catalog დღგ-ის განაკვეთი 1. თუ VATType = „არ არის დღგ-ს გადამხდელი“, მაშინ „დღგ-ის გარეშე“  
2. Item მნიშვნელობის მიხედვით
3. „ჩვეულებრივი“
Reserve რეზერვი Number (12/3)   0  
Specification სპეციფიკაცია Catalog   სპეციფიკაცია  

 

ფასები

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Prices

 

 • წაკითხვა (Read) - GET მეთოდით.

 

არასავალდებულო პარამეტრები: Date, PriceType, Item.

 

სერვისი აბრუნებს კონკრეტული თარიღისთვის (Date) დადგენილ ყველა არსებულ ფასს.

 

პარამეტრების გადაცემის გარეშე, დაბრუნდება მიმდინარე თარიღისთვის არსებული ფასები.

 

პარამეტრებით შესაძლებელია მონაცემების ფასის ტიპის (PriceType) და ნომენკლატურის (Item) ჭრილში გაფილტვრა.

 

 

ობიექტების იდენტიფიცირება მოხდება, შესაბამისად, აწყობებში მითითებული ძებნის ტიპების მიხედვით. ძებნის ტიპების ნახვა შესაძლებელია აწყობებში.

 

ერთდროულად შესაძლებელია როგორც ერთი, ისე რამდენიმე ფილტრის გამოყენება.

 

მაგალითად, მიმდინარე თარიღისთვის ყველა დადგენილი ფასის წასაკითხად გამოძახება ხდება:

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Prices

 

კონკრეტული თარიღის, ფასის ტიპის და ნომენკლატურის ჭრილში ფასების წასაკითხად:

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Prices?Date=""&PriceType=""&Item=""

 

არ დაბრუნდება ნომენკლატურები, თუ გადაცემული პარამეტრების ჭრილში ფასი არაა დადგენილი.

 

შეზღუდვები:

 

დეფოლტად სერვისს წვდომა აქვს ყველა არსებულ ფასის ტიპზე დადგენილ ფასზე.

 

პროგრამაში შესაძლებელია წვდომის მინიჭება კონკრეტულ ფასის ტიპებზე დადგენილ ფასებზე.

 

ნებადართული ფასის ტიპების სიის შესავსებად და სანახავად, გახსენით:

 

ადმინისტრირება > მონაცემების სინქრონიზაციის აწყობები > ყველა ფასის ტიპი ნებადართულია

 

 

სიაში ფასის ტიპების დამატების შემდეგ, სერვისს წვდომა ექნება მხოლოდ სიაში არსებულ ფასის ტიპებზე დადგენილ ფასებზე.

 

პასუხები:

 

400 Invalid date format

404 Price type / Item not found (ვერ მოიძებნა ობიექტი.)

200 OK

 

ნაშთები

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Stocks

 

 • წაკითხვა (Read) - GET მეთოდით.

 

არასავალდებულო პარამეტრები: Date, Item, Warehouse, Branch.

 

სერვისი აბრუნებს კონკრეტული თარიღისთვის (Date) არსებულ მიმდინარე ნაშთებს.

 

პარამეტრების გადაცემის გარეშე, დაბრუნდება მიმდინარე თარიღისთვის არსებული ნაშთები.

 

პარამეტრებით შესაძლებელია მონაცემების ნომენკლატურის (Item), საწყობის (Warehouse) და ფილიალის (Branch) ჭრილში გაფილტვრა. ობიექტების იდენტიფიცირება მოხდება, შესაბამისად, აწყობებში მითითებული ძებნის ტიპების მიხედვით. ძებნის ტიპების ნახვა შესაძლებელია აწყობებში.

 

ერთდროულად შესაძლებელია როგორც ერთი, ისე რამდენიმე ფილტრის გამოყენება.

 

მაგალითად, მიმდინარე თარიღისთვის ყველა არსებული ნაშთის წასაკითხად გამოძახება ხდება:

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Stocks

 

კონკრეტული თარიღის, ნომენკლატურის, საწყობის და ფილიალის ჭრილში ნაშთების წასაკითხად:

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Stocks?Date=""&Item=""&Warehouse=""&Branch=""

 

არ დაბრუნდება ნომენკლატურები, თუ გადაცემული პარამეტრების ჭრილში ნაშთი არის 0.

 

შეზღუდვები:

 

დეფოლტად სერვისს წვდომა აქვს ყველა საწყობზე არსებულ ნაშთებზე.

 

პროგრამაში შესაძლებელია წვდომის მინიჭება კონკრეტული საწყობების ნაშთებზე.

 

ნებადართული საწყობების სიის შესავსებად და სანახავად, გახსენით:

 

ადმინისტრირება > მონაცემების სინქრონიზაციის აწყობები > ყველა საწყობი ნებადართულია

 

 

სიაში საწყობების დამატების შემდეგ, სერვისს წვდომა ექნება მხოლოდ სიაში არსებულ საწყობებზე არსებულ ნაშთებზე.

 

პასუხები:

 

400 Invalid date format

404 Item / Warehouse / Branch not found (ვერ მოიძებნა ობიექტი.)

200 OK

 

მომწოდებლების დავალიანება

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/VendorsBalances

 

 • წაკითხვა (Read) - GET მეთოდით.

 

არასავალდებულო პარამეტრები: Date, Vendor, VendorAgreement, Branch.

 

სერვისი აბრუნებს კონკრეტული თარიღისთვის (Date) არსებულ მიმდინარე დავალიანებებს.

 

პარამეტრების გადაცემის გარეშე, დაბრუნდება მიმდინარე თარიღისთვის არსებული ყველა მომწოდებლის დავალიანება მომწოდებლის ხელშეკრულებების, ვალუტების, ფილიალების ჭრილში.

 

პარამეტრებით შესაძლებელია მონაცემების მომწოდებლის (Vendor), მომწოდებლის ხელშეკრულების (VendorAgreement) და ფილიალის (Branch) ჭრილში გაფილტვრა. ობიექტების იდენტიფიცირება მოხდება, შესაბამისად, აწყობებში მითითებული ძებნის ტიპების მიხედვით. ძებნის ტიპების ნახვა შესაძლებელია აწყობებში.

 

ერთდროულად შესაძლებელია როგორც ერთი, ისე რამდენიმე ფილტრის გამოყენება.

 

მაგალითად, მიმდინარე თარიღისთვის ყველა არსებულიდავალიანების წასაკითხად გამოძახება ხდება:

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/VendorsBalances

 

კონკრეტული თარიღის, მომწოდებლის, მომწოდებლის ხელშეკრულებისა და ფილიალის ჭრილში ნაშთების წასაკითხად:

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/VendorsBalances?Date=""&Vendor=""&VendorAgreement=""&Branch=""

 

არ დაბრუნდება მომწოდებლები, თუ გადაცემული პარამეტრების ჭრილში დავალიანება არის 0.

 

პასუხები:

400 Invalid date format

404Vendor / VendorAgreement / Branch not found (ვერ მოიძებნა ობიექტი.)

200 OK

 

მყიდველების დავალიანება

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/ClientsBalances

 

 • წაკითხვა (Read) - GET მეთოდით.

არასავალდებულო პარამეტრები: Date, Client, ClientAgreement, Branch.

 

სერვისი აბრუნებს კონკრეტული თარიღისთვის (Date) არსებულ მიმდინარე დავალიანებებს.

 

პარამეტრების გადაცემის გარეშე, დაბრუნდება მიმდინარე თარიღისთვის არსებული ყველა მყიდველის დავალიანება მყიდველის ხელშეკრულებების, ვალუტების, ფილიალების ჭრილში.

 

პარამეტრებით შესაძლებელია მონაცემების მყიდველის (Client), მყიდველის ხელშეკრულების (ClientAgreement) და ფილიალის (Branch) ჭრილში გაფილტვრა. ობიექტების იდენტიფიცირება მოხდება, შესაბამისად, აწყობებში მითითებული ძებნის ტიპების მიხედვით. ძებნის ტიპების ნახვა შესაძლებელია აწყობებში.

 

ერთდროულად შესაძლებელია როგორც ერთი, ისე რამდენიმე ფილტრის გამოყენება.

 

მაგალითად, მიმდინარე თარიღისთვის ყველა არსებულიდავალიანების წასაკითხად გამოძახება ხდება:

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/ClientsBalances

 

კონკრეტული თარიღის, მყიდველის, მყიდველის ხელშეკრულებისა და ფილიალის ჭრილში ნაშთების წასაკითხად:

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/ClientsBalances?Date=""&Client=""&ClientAgreement=""&Branch=""

 

არ დაბრუნდება მყიდველები, თუ გადაცემული პარამეტრების ჭრილში დავალიანება არის 0.

 

პასუხები:

400 Invalid date format

404Client / ClientAgreement / Branch not found (ვერ მოიძებნა ობიექტი.)

200 OK

 

 

 

 

 

 

 

ვებ-სერვისების აღწერა პროგრამაში

ცნობარები

სერვისის აღწერის დაგენერირება ხდება პროგრამაში, ნებისმიერი ცნობარისთვის.

მაგალითად, მყიდველებისთვის:

 • ვირჩევთ ჩანართს „გაყიდვები“
 • საცნობარო ინფორმაციიდან ცნობარს „მყიდველები“
 • მყიდველების სიის ფორმაზე - „ვებ-სერვისების აღწერა“

 

 

მყიდველების სიის ფორმა:

 

 

 

 

გენერირდება პარამეტრების აღწერის ცხრილი (Description) და JSON კოდის სტრუქტურა:

 

 

ხელშეკრულებები

 

ვხსნით აღწერას შესაბამისად მყიდველების / მომწოდებლებისთვის, და ცნობარის ჩამონათვალში ვირჩევთ შესაბამის მნიშვნელობას:

 

 

 

 

მეთოდები

 

დამატება (Create) - POST მეთოდით.

 

გამოიყენება მხოლოდ ახალი ობიექტებისთვის.

 

აუცილებელია ყველა თვისების გადმოცემა. (რომელიც არ გადმოიცემა, შეივსება დეფოლტ შევსებებით, ან დარჩება ცარიელი).

ობიექტის იდენტიფიცირება ხდება აწყობების მიხედვით. თუ ბაზაში უკვე არსებობს ობიექტი, დაბრუნდება შეცდომა.

 

ახალ ობიექტს მიენიჭება ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი, ან გადმოცემული uid.

 

* გამოიყენება მხოლოდ ერთი ობიექტისთვის. კოლექციის გადაცემის შემთხვევაში, მოხდება მხოლოდ პირველი ობიექტის დამატება.

 

პასუხები (Responses):

 

400 Bad Request (ვერ მოხერხდა JSON-ის წაკითხვა. მაგ. სინტაქსური შეცდომა.)

 

400 Invalid uid (გადმოცემულია არასწორი იდენტიფიკატორი.)

 

400 Not saved (ვერ მოხერხდა ობიექტის ჩაწერა. დეტალური ინფორმაცია - ტექსტში.)

 

409 Already exists (ობიექტი უკვე არსებობს.)

 

201 Created (ობიექტი წარმატებითშეიქმნა/გატარდა.)

 

Location: შექმნილი ობიექტის ლინკი. აბრუნებს მის მონაცემებს, GET მეთოდის არსებობის შემთხვევაში.

 

განახლება/დამატება (Update/Create) - PUT მეთოდით.

 

შესაძლებელია განახლდეს არსებული ობიექტები ან შეიქმნას ახალი.

 

აუცილებელია ყველა თვისების გადმოცემა. (რომელიც არ გადმოიცემა, შეივსება დეფოლტ შევსებებით, ან გასუფთავდება/დარჩება ცარიელი).

 

ობიექტის იდენტიფიცირება ხდება აწყობების მიხედვით. თუ ბაზაში ვერ მოიძებნა ობიექტი, შეიქმნება ახალი. (ახალ ობიექტს მიენიჭება ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი, ან გადმოცემული uid.)

 

ცხრილების არსებობის დროს, უნდა გადმოიცეს მხოლოდ ის ცხრილი, რომლის დამატებაც საჭიროა. ცარიელი თვისებების გადმოცემის შემთხვევაში, დაემატება ცარიელი სტრიქონი.

 

* გამოიყენება მხოლოდ ერთი ობიექტისთვის. კოლექციის გადაცემის შემთხვევაში, მოხდება მხოლოდ პირველი ობიექტის დამატება / ცვლილება.

* ახლის შექმნისთვის სასურველია POST მეთოდის გამოყენება.

 

პასუხები (Responses):

 

400 Bad Request (ვერ მოხერხდა JSON-ის წაკითხვა. მაგ. სინტაქსური შეცდომა.)

 

400 Invalid uid (გადმოცემულია არასწორი იდენტიფიკატორი.)

 

400 Not saved (ვერ მოხერხდა ობიექტის ჩაწერა. დეტალური ინფორმაცია - ტექსტში.)

 

400 Not posted. Required fields are empty (შესავსებია აუცილებელი ველები.)

 

400 Not posted (ვერ მოხერხდა დოკუმენტის გატარება. დეტალური ინფორმაცია - ტექსტში.)

 

404 Template not found (ვერ მოხერხდა შაბლონის მოძებნა.)

 

200 OK (ცნობარი/დოკუმენტი წარმატებითგანახლდა/გატარდა.)

 

201 Created (ცნობარი/დოკუმენტი წარმატებით შეიქმნა/გატარდა.)

 

Location: შექმნილი ობიექტის ლინკი. აბრუნებს მის მონაცემებს, GET მეთოდის არსებობის შემთხვევაში.

 

მოდიფიცირება (Modify) - PATCH მეთოდით.

 

გამოიყენება მხოლოდ არსებული ობიექტებისთვის.

 

შესაძლებელია მხოლოდ იმ თვისებების გადმოცემა, რომელთა განახლებაც არის საჭირო. (რომელიც არ გადმოიცემა, არ შეიცვლება).

 

ობიექტის იდენტიფიცირება ხდება აწყობების მიხედვით. თუ ბაზაში ვერ მოიძებნა ობიექტი, დაბრუნდება შეცდომა.

 

* გამოიყენება მხოლოდ ერთი ობიექტისთვის. კოლექციის გადაცემის შემთხვევაში, მოხდება მხოლოდ პირველი ობიექტის ცვლილება.

 

პასუხები (Responses):

 

400 Bad Request (ვერ მოხერხდა JSON-ის წაკითხვა. მაგ. სინტაქსური შეცდომა.)

 

400 Invalid uid (გადმოცემულია არასწორი იდენტიფიკატორი.)

 

400 Not saved (ვერ მოხერხდა ობიექტის ჩაწერა. დეტალური ინფორმაცია - ტექსტში.)

 

404 Unknown parameter (გადმოცემულია უცნობი პარამეტრი.)

 

404 Not Found (ვერ მოიძებნა ობიექტი.)

 

200 OK (ობიექტი წარმატებითგანახლდა.)

 

წაკითხვა (Read) - GET მეთოდით.

 

გამოიყენება არსებული ობიექტების წასაკითხად.

 

შესაძლებელია ერთი ან რამდენიმე ობიექტის, ან მთლიანი კოლექციის მიღება.

 

მეთოდი აბრუნებს JSON კოდს, ან შესაბამის პასუხს.

 

მთლიანი კოლექციის წასაკითხად, გამოძახება ხდება იგივე ფორმატით.

 

მაგალითად, მყიდველებისთვის:

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Clients

 

კოლექციის პაკეტის წასაკითხად, საჭიროა პარამეტრად გადმოიცეს პაკეტის ნომერი და პაკეტის ზომა.

 

მაგალითად, მესამე ოცეული ნომენკლატურის წასაკითხად, მისამართი იქნება:

 

ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Items?Pack=3&PackSize=20

 

PackSize-ის არ გადმოცემის შემთხვევაში სტანდარტულად პაკეტის ზომა განისაზღვრება 1000-ით.

 

ერთი ობიექტის წასაკითხად, საჭიროა პარამეტრად გადმოიცეს ძებნის ტიპი და მნიშვნელობა.

 

კონკრეტული ობიექტისთვის შესაძლებელია შესაბამისი ძებნის ტიპის შესაძლო მნიშვნელობებიდან ნებისმიერის გადმოცემა.

 

მაგალითად, მყიდველის წასაკითხად, რომლის ს/ნ არის „01234567890“, მისამართი იქნება:

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Clients?ID=01234567890

 

ძებნის ტიპების ნახვა შესაძლებელია აწყობებში.

 

! მნიშვნელოვანი

* მყიდველის/მომწოდებლის ხელშეკრულებების წასაკითხად, ჩამოთვლილი პარამეტრების გარდა, შესაძლებელია მფლობელის (Owner) გადმოცემა. ფორმატით:

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/ClientsAgreements?Owner=01234567890

 

მფლობელის იდენტიფიცირება მოხდება, შესაბამისად, მყიდველის/ მომწოდებლისთვის აწყობებში მითითებული ძებნის ტიპით.

 

პასუხები (Responses):

 

404 Unknown parameter (გადმოცემულია უცნობი პარამეტრი.)

400 Invalid uid (გადმოცემულია არასწორი იდენტიფიკატორი.)

404 Not Found (ვერ მოიძებნა ობიექტი.)

200 OK

 

 

 

ძებნის აწყობები

 

ძებნის აწყობების სანახავად და შესაცვლელად, უნდა გახსნათ:

 

ადმინისტრირება > მონაცემების სინქრონიზაციის აწყობები > WS გაცვლის ძებნის აწყობები

 

 

 

ძებნის ტიპის არჩევა შესაძლებელია მხოლოდ ჩამოთვლილი ობიექტებისთვის.

 

არჩეული პარამეტრებით იდენტიფიცირება მოხდება ობიექტების დამატების, განახლების, წაკითხვის დროს. (დანარჩენებისთვის იდენტიფიცირება ხდება Guid უნიკალური იდენტიფიკატორით).

 

მაგ. მყიდველების იდენტიფიცირებისთვის შესაძლოა ჩამოთვლილი 3 ტიპიდან ერთ-ერთის არჩევა:

 

 

იმისთვის, რომ იდენტიფიცირება მოხდეს სასურველი ველით, საჭიროა ძებნის ტიპში აირჩიოთ ის და ჩაწეროთ. შედეგად, მყიდველის დასარედაქტირებლად, ან დოკუმენტში მის ასარჩევად, Client ველში უნდა გადმოსცეთ არჩეული ძებნის ტიპის შესაბამისი მონაცემი, რომლითაც მოხდება ობიექტის ძებნა.

 

 

 

Guid უნიკალური იდენტიფიკატორების გენერირება

 

Guid-ების დაგენერირება პროგრამაში არსებული ობიექტებისთვის, შესაძლებელია პროგრამაში, შესაბამისი გაცვლის ობიექტის (ცნობარის / დოკუმენტის) სიის ფორმიდან.

 

მაგალითად, მყიდველებისთვის ვალუტის შესავსებად EUR მნიშვნელობით, უნდა დავაგენერიროთ EUR ვალუტის Guid:

 

 • ვირჩევთ ჩანართს „გაყიდვები“
 • საცნობარო ინფორმაციიდან ცნობარს „მყიდველები“
 • მყიდველების ფორმაზე - „ვებ-სერვისების აღწერა“
 • ჩანართი „Guid გენერატორი“
 • დამატება > შერჩევა > ვალუტა > EUR
 • Guid სვეტში დაგენერირდება უნიკალური იდენტიფიკატორი

 

დეფოლტ შევსებები

 

დეფოლტ ანგარიში

 

ანგარიშები, რომლებიც შევსებულია საწყის აწყობებში, „ანგარიშები ავტომატური შევსებისთვის“ ჩანართზე.

 

აღრიცხვის ვალუტა

 

საწყის აწყობებში, ვალუტების ჩანართზე შევსებული „ძირითადი ფუნქციონალური ვალუტა“.

 

ძირითადი დარიცხვის ტიპი

 

შესაბამისი დასახელების მქონე კონსტანტის მნიშვნელობა. (დეფოლტად ივსება „ხელფასი“-თ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.)

 

ძირითადი ფასის ტიპი

 

მომხმარებლისაწყობებშიმითითებულიძირითადიფასისტიპი.

 

ძირითადი დეპარტამენტი

 

მომხმარებლისაწყობებშიმითითებულიძირითადი დეპარტამენტი.

 

ძირითადი ფილიალი

 

მომხმარებლისაწყობებშიმითითებულიძირითადი ფილიალი.

 

ძირითადი საწყობი

 

მომხმარებლისაწყობებშიმითითებულიძირითადი საწყობი.

 

მიმდინარე კურსი

 

ობიექტის თარიღის მიხედვით, მიმდინარე კურსი ობიექტის ვალუტისთვის.

 

 

ტიპების აღწერა

 

Number  - რიცხვი, მაქსიმალური სიგრძე ფორმატით (Int / Fraction). მთელი რიცხვის გადმოცემის დროს, მაქსიმალური იქნება მთელის და წილადის ჯამური სიგრძე (Int + Fraction).

 

String - სტრიქონი, მითითებულია მაქსიმალური სიგრძე.

 

Boolean - ლოგიკური, სტანდარტული JSON ფორმატი: 'true' / 'false', 1 / 0.

 

Date - თარიღი, სტანდარტული JSON ფორმატი. მაგ: 'yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss'

 

Catalog - ცნობარი

 

იდენტიფიცირება ხდება Guid უნიკალური იდენტიფიკატორით (Guid-ის გენერირება) ან დამოკიდებულია აწყობებზე.

 

Document - დოკუმენტი

 

იდენტიფიცირება ხდება Guid უნიკალური იდენტიფიკატორით.  (Guid-ის გენერირება)

 

Account - ანგარიშთა გეგმა

 

იდენტიფიცირება ხდება ანგარიშის კოდით. (სტრიქონის ტიპის.)

 

List - ჩამონათვალი

 

იდენტიფიცირება ხდება ტექსტური მნიშვნელობით ჩამონათვალიდან. (ჩამონათვალების მნიშვნელობები)

 

Analytics - ანალიტიკები

 

დამოკიდებულია ანგარიშზე, რომლის ანალიტიკასაც ავსებთ. (მითითებულია Type-ში.) შესაძლებელია შესაბამისი ტიპის მნიშვნელობის გადმოცემა, შესაბამისი წესით.

 

Guid - უნიკალური იდენტიფიკატორი

ფორმატი: xxxxxxxx-xxxx-Mxxx-Nxxx-xxxxxxxxxxxx

 

 

List - ჩამონათვალი

სამართლებრივი ფორმები

 

ინდივიდუალური მეწარმე

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

ფიზიკური პირი

სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

სააქციო საზოგადოება

კომანდიტური საზოგადოება

კოოპერატივი

არაკომერციული იურიდიული პირი

უცხოური საწარმოს ფილიალი

უცხოური საწარმო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

სახელმწიფო ორგანო

არარეზიდენტი ფიზიკური პირი

 

დღგ-ით დაბეგვრის ტიპები

 

დღგ-ის გადამხდელი

არ არის დღგ-ს გადამხდელი

იმპორტი

უკუდაბეგვრის დღგ

ექსპორტი

დიპლომატი

ნომენკლატურების შესაბამისობა

 

არტიკულის მიხედვით

დასახელებების მიხედვით

 


სზ შესაბამისობის კონტროლის ტიპი

 

არ გაკონტროლდეს
პოზიციების მიხედვით
საერთო თანხის მიხედვით
ავტომატური

 

ფიზიკური პირის სქესი

 

მდედრობითი

მამრობითი

 

თანამშრომლების მდგომარეობა

 

მიღებულია სამუშაოზე

გათავისუფლებული

 

ლიზინგის მდგომარეობა

 

გაცემულია
მიღებულია
არ არსებობს

 

ძირითადი საშუალების სტატუსები

 

არ არის აქტიური
აქტიური
ჩამოწერილი

 

ძირითადი საშუალებების საკუთრების ფორმები

 

საკუთარი
იჯარით
ლიზინგი
სხვა

 

ამორტიზაციის დარიცხვის მეთოდები

 

წრფივი
საგადასახადო
არ ერიცხება

 

ნომენკლატურის ტიპები

 

საქონელი
მომსახურება
სამუშაო

 

შესყიდვის ოპერაციის ტიპები

 

შესყიდვა მომწოდებლისგან
შესყიდვა იმპორტით
შესყიდვა ანგარიშვალდებული პირის მიერ