ინტეგრაციის პროტოკოლი

Balance Exchange სერვისის აღწერა

 

ვებ-სერვისების გამოყენება

 

Balance Exchange სერვისით შესაძლებელია ცნობარების, დოკუმენტების და ტიპიური ოპერაციების გაცვლა ბალანსში.

 

ვებ-სერვისის გამოძახება ხდება ფორმატით:

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/<URLtemplate>

 

დაპაბლიშებული ბაზის სახელი უნდა იყოს: Balance_Exchange

 

<ServerIPaddress> - სერვერის მისამართი, სადაც ხდება ბალანსის ბაზის პუბლიკაცია.

 

<URLtemplate> - აღნიშნავს გაცვლის ობიექტს.

 

„ბალანსში“ ვებ-სერვისებით გაცვლის ფუნქციონალის გამოსაყენებლად, საჭიროა პროგრამაში გაცვლის გამოყენების ჩართვა:

 • ჩანართი „ადმინისტრირება“
 • „მონაცემების სინქრონიზაციის აწყობები“
 • ალამი „WS გაცვლის გამოყენება“

 

 

Clients - მყიდველები

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Clients

 

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

 

გაყიდვები > მყიდველები > ვებ-სერვისების აღწერა;

 

 

NameDescriptionExchange typeTypeDefault valueRequired
uidუნიკალური იდენტიფიკატორიGuid ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორიPATCH-ის დროს
NameდასახელებაString (150)  დიახ
GroupჯგუფიCatalogმყიდველი  
NameDescriptionExchange typeTypeDefault valueRequired
uidუნიკალური იდენტიფიკატორიGuid ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორიPATCH-ის დროს
NameდასახელებაString (150)  დიახ
GroupჯგუფიCatalogმყიდველი  
FullNameსრული დასახელებაString (150) Name მნიშვნელობის მიხედვით 
IDს/ნString (50)  დიახ
LegalFormსამართლებრივი ფორმაListსამართლებრივი ფორმები„შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება“ 
CurrencyვალუტაCatalogვალუტააღრიცხვის ვალუტა 
VATTypeდღგ-ით დაბეგვრაListდღგ-ით დაბეგვრის ტიპები„დღგ-ის გადამხდელი“ 
ByAgreementsანგარიშსწორება ხელშეკრულებების მიხედვითBoolean FALSE 
MainAgreementძირითადი ხელშეკრულებაCatalogმყიდველის ხელშეკრულება„ძირითადი ხელშეკრულება“ 
ReceivablesAccountანგარიშსწორების აღრიცხვის ანგარიშიAccount დეფოლტ ანგარიში 
AdvancesAccountავანსების აღრიცხვის ანგარიშიAccount დეფოლტ ანგარიში 
VATArticleდღგ-ის მუხლიCatalogდღგ-ის მუხლიVATType მნიშვნელობის მიხედვით 
LegalAddressიურიდიული მისამართიString (150)   
PhysicalAddressფაქტიური მისამართიString (150)   
PhoneტელეფონიString (150)   
FaxფაქსიString (150)   
Emailელექტრონული ფოსტაString (255)   
PostAddressსაფოსტო მისამართიString (Indefinite)   
AdditionalInformationდამატებითი ინფორმაციაString (Indefinite)   
CountryქვეყანაCatalogმსოფლიოს ქვეყნები„საქართველო“ 
BankAccountსაბანკო ანგარიშიString (50)საბანკო ანგარიშის ნომერი  

 

Clients agreements - მყიდველების ხელშეკრულებები

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/ClientsAgreements

 

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

 

გაყიდვები > მყიდველები > ვებ-სერვისების აღწერა;

ცნობარი - მყიდველების ხელშეკრულებები

 

NameDescriptionExchange typeTypeDefault valueRequired
uidუნიკალური იდენტიფიკატორიGuid ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორიPATCH-ის დროს
NameდასახელებაString (150)  დიახ
OwnerმფლობელიCatalogმყიდველი დიახ
CurrencyვალუტაCatalogვალუტაOwner მნიშვნელობის მიხედვით 
NumberნომერიString (30)   
DateთარიღიDate მიმდინარე თარიღი 
CommentsკომენტარებიString (Indefinite)   
StartDateმოქმედების დაწყების თარიღიDate   
EndDateმოქმედების დასრულების თარიღიDate   
VATTypeდღგ-ით დაბეგვრაListდღგ-ით დაბეგვრის ტიპებიOwner მნიშვნელობის მიხედვით 
ReceivablesAccountანგარიშსწორების აღრიცხვის ანგარიშიAccount Owner მნიშვნელობის მიხედვით 
AdvancesAccountავანსების აღრიცხვის ანგარიშიAccount Owner მნიშვნელობის მიხედვით 
VATArticleდღგ-ის მუხლიCatalogდღგ-ის მუხლიVATType მნიშვნელობის მიხედვით.  
თუ VATType არ გადმოეცემა, Owner მნიშვნელობის მიხედვით.

 

Vendors - მომწოდებლები

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Vendors

 

 

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

 

შესყიდვები > მომწოდებლები > ვებ-სერვისების აღწერა;

 

NameDescriptionExchange typeTypeDefault valueRequired
uidუნიკალური იდენტიფიკატორიGuid ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორიPATCH-ის დროს
NameდასახელებაString (150)  დიახ
GroupჯგუფიCatalogმომწოდებელი  
FullNameსრული დასახელებაString (150) Name მნიშვნელობის მიხედვით 
IDს/ნString (50)  დიახ
LegalFormსამართლებრივი ფორმაListსამართლებრივი ფორმები„შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება“ 
CurrencyვალუტაCatalogვალუტააღრიცხვის ვალუტა 
VATTypeდღგ-ით დაბეგვრაListდღგ-ით დაბეგვრის ტიპები„დღგ-ის გადამხდელი“ 
ByAgreementsანგარიშსწორება ხელშეკრულებების მიხედვითBoolean FALSE 
MainAgreementძირითადი ხელშეკრულებაCatalogმომწოდებლის ხელშეკრულება„ძირითადი ხელშეკრულება“ 
PayablesAccountანგარიშსწორების აღრიცხვის ანგარიშიAccount დეფოლტ ანგარიში 
AdvancesAccountავანსების აღრიცხვის ანგარიშიAccount დეფოლტ ანგარიში 
ReverseChargeVATAccountუკუდაბეგვრის დღგ-ის ანგარიშიAccount დეფოლტ ანგარიში 
PersonalIncomeTaxსაშ. გად.-ის გათვალისწინებაBoolean FALSE 
PersonalIncomeTaxRateსაშ. გად.-ის განაკვეთიCatalogსაშ. გად.-ის განაკვეთი  
ItemComplianceTypeნომენკლატურების შესაბამისობაListნომენკლატურების შესაბამისობა„დასახელებების მიხედვით“ 
LegalAddressიურიდიული მისამართიString (150)   
PhysicalAddressფაქტიური მისამართიString (150)   
PhoneტელეფონიString (150)   
FaxფაქსიString (150)   
Emailელექტრონული ფოსტაString (255)   
PostAddressსაფოსტო მისამართიString (Indefinite)   
AdditionalInformationდამატებითი ინფორმაციაString (Indefinite)   
RecoverableVATAccountჩასათვლელი დღგ-ს ანგარიშიAccount დეფოლტ ანგარიში 
CountryქვეყანაCatalogმსოფლიოს ქვეყნები„საქართველო“ 
WaybillComplianceTypeსზ შესაბამისობის კონტროლის ტიპიListსზ შესაბამისობის კონტროლის ტიპი„ავტომატური“ 
BankAccountსაბანკო ანგარიშიString (50)საბანკო ანგარიშის ნომერი  

 

 

Vendors agreements - მომწოდებლების ხელშეკრულებები

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/VendorsAgreements

 

 

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

 

შესყიდვები > მომწოდებლები > ვებ-სერვისების აღწერა;

ცნობარი - მომწოდებლების ხელშეკრულებები

 

 

NameDescriptionExchange typeTypeDefault valueRequired
uidუნიკალური იდენტიფიკატორიGuid ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორიPATCH-ის დროს
NameდასახელებაString (150)  დიახ
OwnerმფლობელიCatalogმომწოდებელი დიახ
CurrencyვალუტაCatalogვალუტაOwner მნიშვნელობის მიხედვით 
NumberნომერიString (30)   
DateთარიღიDate მიმდინარე თარიღი 
CommentsკომენტარებიString (Indefinite)   
PersonalIncomeTaxსაშ. გად.-ის გათვალისწინებაBoolean Owner მნიშვნელობის მიხედვით (თუ არ გადმოეცემა PersonalIncomeTaxRate) 
PersonalIncomeTaxRateსაშ. გად.-ის განაკვეთიCatalogსაშ. გად.-ის განაკვეთიOwner მნიშვნელობის მიხედვით 
StartDateმოქმედების დაწყების თარიღიDate   
EndDateმოქმედების დასრულების თარიღიDate   
VATTypeდღგ-ით დაბეგვრაListდღგ-ით დაბეგვრის ტიპებიOwner მნიშვნელობის მიხედვით 
PayablesAccountანგარიშსწორების აღრიცხვის ანგარიშიAccount Owner მნიშვნელობის მიხედვით 
AdvancesAccountავანსების აღრიცხვის ანგარიშიAccount Owner მნიშვნელობის მიხედვით 
ReverseChargeVATAccountუკუდაბეგვრის დღგ-ის ანგარიშიAccount Owner მნიშვნელობის მიხედვით 
RecoverableVATAccountჩასათვლელი დღგ-ს ანგარიშიAccount Owner მნიშვნელობის მიხედვით 
IncomeTaxObjectმოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტიCatalogმოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტები  
IndicateIncomeTaxObjectმიეთითოს დაბეგვრის ობიექტი მოგების გადასახადის მიხედვითBoolean FALSE 

 

 

 

Employees - თანამშრომლები

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Employees

 

 

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

 

ხელფასი > თანამშრომლები > ვებ-სერვისების აღწერა;

 

 

NameDescriptionExchange typeTypeDefault valueRequired
uidუნიკალური იდენტიფიკატორიGuid ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორიPATCH-ის დროს
NameდასახელებაString (150)  დიახ
GroupჯგუფიCatalogთანამშრომელი  
IDპირადი ნომერიString (12)  დიახ
LegalAddressიურიდიული მისამართიString (150)   
PhysicalAddressფაქტიური მისამართიString (150)   
PhoneNumberტელეფონიString (150)   
FaxფაქსიString (150)   
Emailელექტრონული ფოსტაString (255)   
PostAddressსაფოსტო მისამართიString (Indefinite)   
OtherსხვაString (Indefinite)   
SexსქესიListფიზიკური პირის სქესი  
BirthDateდაბადების თარიღიDate   
HireDateმიღების თარიღიDate  დიახ
DismissalDateგათავისუფლების თარიღიDate   
ConditionმდგომარეობაListთანამშრომლების მდგომარეობა„მიღებულია სამუშაოზე“ 
Countryრეზიდენტობის ქვეყანაCatalogმსოფლიოს ქვეყნები„საქართველო“ 
BankAccountსაბანკო ანგარიშიString (50)საბანკო ანგარიშის ნომერი  
DepartmentდეპარტამენტიCatalogდეპარტამენტი დიახ
PositionთანამდებობაCatalogთანამდებობა  
AccrualTypeდარიცხვაCatalogდარიცხვები და დაკავებებიძირითადი დარიცხვის ტიპი 
AccrualGrossAmountთანხა გროსიNumber (13/2)   
DeductionTypeდაკავებაCatalogდარიცხვები და დაკავებები  
DeductionGrossAmountთანხა გროსიNumber (13/2)   
TaxPreferenceგამოქვითვა გამოიყენებაDate   
PreferenceRateგამოქვითვის პროცენტიNumber (3/0)   
PreferenceAmountგამოქვითვის თანხაNumber (13/2)   
PreviousIncomeშემოსავალი წინა სამუშაო ადგილიდანNumber (13/2)   

 

 

Fixed assets - ძირითადი საშუალებები

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/FixedAssets

 

 

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

 

ძირითადი საშუალებები > ძირითადი საშუალებები > ვებ-სერვისების აღწერა;

 

 

NameDescriptionExchange typeTypeDefault valueRequired
uidუნიკალური იდენტიფიკატორიGuid ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორიPATCH-ის დროს
NameდასახელებაString (150)  დიახ
GroupჯგუფიCatalogძირითადი საშუალება  
DescriptionაღწერაString (150)   
AssetNumberსაინვენტარო ნომერიString (25)   
InsuredდაზღვეულიაBoolean FALSE 
WarrantyReceivedმიღებულია გარანტიაBoolean FALSE 
CategoryკატეგორიაCatalogძირითადი საშუალებების კატეგორია  
LeaseლიზინგიListლიზინგის მდგომარეობა  
LeaseDateლიზინგის თარიღიDate   
AssetAccountაღრიცხვის ანგარიშიAccount Category მნიშვნელობის მიხედვითდიახ
DepreciationAccountამორტიზაციის ანგარიშიAccount Category მნიშვნელობის მიხედვით 
ExpensesAccountხარჯების ანგარიშიAccount Category მნიშვნელობის მიხედვით 
StateსტატუსიListძირითადი საშუალების სტატუსები„აქტიური“ 
ServiceStartDateექსპლუატაციაში შესვლის თარიღიDate   
TaxGroupსაგადასახადო ჯგუფიCatalogძს-ს საგადასახადო ჯგუფებიCategory მნიშვნელობის მიხედვითდიახ
OwnershipTypeსაკუთრების ფორმაListძირითადი საშუალებების საკუთრების ფორმები  
ModelმოდელიString (100)   
ReleaseDateგამოშვების (აშენების) თარიღიDate   
PurchaseDateშესყიდვის თარიღიDate მიმდინარე თარიღი 
PurchasePriceშესყიდვის ღირებულებაNumber (13/2)   
WriteOffDateჩამოწერის თარიღიDate   
DepartmentდეპარტამენტიCatalogდეპარტამენტი  
Warehouseადგილმდებარეობა (საწყობი)Catalogსაწყობი  
ResponsiblePersonპასუხისმგებელი პირიCatalogთანამშრომელი  
DepreciationStartDateამორტიზაციის დაწყების თარიღიDate   
DepreciationMethodამორტიზაციის დარიცხვის მეთოდიListამორტიზაციის დარიცხვის მეთოდები  
ResidualValueსალიკვიდაციო ღირებულებაNumber (13/2)   
UsefulLifeგამოყენების ვადა (თვე)Number (4/0)   
Analytics1ანალიტიკა 1AnalyticsExpensesAccountAnalytics  
Analytics2ანალიტიკა 2AnalyticsExpensesAccountAnalytics  
Analytics3ანალიტიკა 3AnalyticsExpensesAccountAnalytics  
Analytics4ანალიტიკა 4AnalyticsExpensesAccountAnalytics  

 

 

Items - ნომენკლატურა

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Items

 

 

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

 

საწყობი > ნომენკლატურა > ვებ-სერვისების აღწერა;

 

 

NameDescriptionExchange typeTypeDefault valueRequired
uidუნიკალური იდენტიფიკატორიGuid ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორიPATCH-ის დროს
NameდასახელებაString (150)  დიახ
GroupჯგუფიCatalogნომენკლატურა  
InternalArticleარტიკულიString (12)   
Unitზომ. ერთეულიCatalogზომის ერთეულის კლასიფიკატორი„ცალი“ 
ItemTypeნომენკლატურის ტიპიListნომენკლატურის ტიპები„საქონელი“ 
WeightწონაNumber (12/3)   
VATRateდღგ-ის განაკვეთიCatalogდღგ-ის განაკვეთი„ჩვეულებრივი“ 
InventoriesAccountმარაგების აღრიცხვის ანგარიშიAccount დეფოლტ ანგარიში 
ExpensesAccountხარჯების აღრიცხვის ანგარიში (მომსახურების)Account დეფოლტ ანგარიში 
RevenuesAccountშემოსავლების აღრიცხვის ანგარიშიAccount დეფოლტ ანგარიში 
CostsAccountხარჯების აღრიცხვის ანგარიში (საქონლის)Account დეფოლტ ანგარიში 
VATPayableAccountდარიცხული დღგ-ის ანგარიშიAccount დეფოლტ ანგარიში 
ImportTaxRateიმპორტის განაკვეთიCatalogიმპორტის განაკვეთი  
BarcodeშტრიხკოდიString (200)   
FullNameსრული დასახელებაString (150) Name მნიშვნელობის მიხედვით 
VATArticleდღგ-ის მუხლიCatalogდღგ-ის მუხლი1. „მიწოდება კომპენსაციით“ 
2. თუ მუხლის განაკვეთი არ ემთხვევა VATRate-ს, VATRate მნიშვნელობის მიხედვით
OwnProductionსაკუთარი წარმოების პროდუქტიBoolean FALSE 
ProductionAccountწარმოებისAccount   
UnitCostტარიფიNumber (13/2)   
LoadingPerVehicleტევადობა ერთ ტრანსპორტზეNumber (13/2)   
PriceფასიNumber (11/4)არაუარყოფითი  

 

 

 ცხრილი: Packages

 

 

NameDescriptionExchange typeTypeDefault valueRequired
PackageდასახელებაString (150)   
CoefficientკოეფიციენტიNumber (7/3)   

 

Typical operations - ტიპიური ოპერაციები

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/TypicalOperations/{TemplateCode}

 

პარამეტრი TemplateCode არის შაბლონის კოდი.

 

 

ტიპები, დეფოლტ შევსებები და აუცილებელი ველები დამოკიდებულია შაბლონზე.

 

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან:

 

ოპერაციები > ტიპიური ოპერაციები > ვებ-სერვისების აღწერა;

სასურველი შაბლონის არჩევის შემდეგ, გენერირდება სერვისის მისამართი და აღწერა.

 

 

 

 

შესყიდვა

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Purchase

 

 

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

 

შესყიდვები > შესყიდვა > ვებ-სერვისების აღწერა;

 

NameDescriptionExchange typeTypeDefault valueRequired
uidუნიკალური იდენტიფიკატორიGuid ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი 
DateთარიღიDate  დიახ
OperationTypeოპერაციის ტიპიListშესყიდვის ოპერაციის ტიპები„შესყიდვა მომწოდებლისგან“ 
BranchფილიალიCatalogფილიალიძირითადი ფილიალიდიახ
WarehouseსაწყობიCatalogსაწყობიძირითადი საწყობიItem არის საქონელი
VendorმომწოდებელიCatalogმომწოდებელი დიახ
AgreementხელშეკრულებაCatalogმომწოდებლის ხელშეკრულებაVendor მნიშვნელობის მიხედვით 
AmountIncludesVATთანხა შეიცავს დღგ-ისBoolean TRUE 
PriceTypeფასის ტიპიCatalogფასის ტიპიძირითადი ფასის ტიპი 
CurrencyვალუტაCatalogვალუტა1. Vendor/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით 
2. აღრიცხვის ვალუტა
CurrencyRateკურსიNumber (2/13) მიმდინარე კურსი 
VendorAccountმომწოდებლის ანგარიშიAccount Vendor/Agreement მნიშვნელობის მიხედვითდიახ
AdvancesAccountავანსის ანგარიშიAccount Vendor/Agreement მნიშვნელობის მიხედვითშევსებულია ცხრილი: AdvancesPaid
ReverseChargeVATAccountუკუდაბეგვრის დღგ-ის ანგარიშიAccount Vendor/Agreement მნიშვნელობის მიხედვითVATType = „უკუდაბეგვრის დღგ“
IncludeWithholdingTaxსაშ. გად.-ის გათვალისწინებაBoolean FALSE 
თუ OperationType = „შესყიდვა იმპორტით“, მაშინ ყოველთვის false
CommentsკომენტარებიString (Indefinite)   
AdvanceHolderანგარიშვალდებული პირიCatalogთანამშრომელი  
AdvanceHolderAccountანგარიშვალდებულის ანგარიშიAccount დეფოლტ ანგარიშიOperationType = „შესყიდვა ანგარიშვალდებული პირის მიერ“
VATTypeდღგ-ით დაბეგვრაListდღგ-ით დაბეგვრის ტიპები1. Vendor/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით; 
2. თუ OperationType = „შესყიდვა იმპორტით“, მაშინ „იმპორტი“
ReceivableVATAccountდღგ-ის ანგარიშიAccount Vendor/Agreement მნიშვნელობის მიხედვითVATType = „დღგ-ის გადამხდელი“ ან „უკუდაბეგვრის დღგ“
WithholdingTaxExpenseAccountსაშემოსავლოს ხარჯის ანგარიშიAccount დეფოლტ ანგარიშიIncludeWithholdingTax = true და WithholdingTaxAccount შევსებულია
WithholdingTaxAccountგადასახდელი საშემოსავლო გადასახადის ანგარიშიAccount დეფოლტ ანგარიშიIncludeWithholdingTax = true და OperationType = „შესყიდვა ანგარიშვალდებული პირის მიერ“
PrimaryDocumentპირველადი დოკუმენტიString (50)   
RevenuesAndExpensesAnalyticsშემოსავალ-ხარჯების ანალიტიკაCatalogშემოსავალ-ხარჯების ანალიტიკა  
DepartmentდეპარტამენტიCatalogდეპარტამენტიძირითადი დეპარტამენტი 

 

 ცხრილი: AdvancesPaid

 

NameDescriptionExchange typeDefault valueRequired
AdvanceDateავანსის თარიღიDate  
AmountInCurrencyვალ. თანხაNumber (13/2)Amount მნიშვნელობის მიხედვითAmount = 0
AmountთანხაNumber (13/2)AmountInCurrency მნიშვნელობის მიხედვითAmountInCurrency = 0
CurrencyRate კურსი Number (6/4)1. AmountInCurrency, Amount მნიშვნელობის მიხედვით, თუ ორივე შევსებულია. 
2. მიმდინარე კურსი

 

ცხრილი: Others

 

NameDescriptionExchange typeTypeDefault valueRequired
DescriptionშინაარსიString (1024)  დიახ
AmountთანხაNumber (13/2)  დიახ
VATRateდღგ-ის განაკვეთიCatalogდღგ-ის განაკვეთი1. თუ VATType = „არ არის დღგ-ს გადამხდელი“, მაშინ „დღგ-ის გარეშე“ 
2. „ჩვეულებრივი“
WithholdingTaxRateსაშ. გად.-ის განაკვეთიCatalogსაშ. გად.-ის განაკვეთითუ IncludeWithholdingTax = true, Vendor/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით 
AccountNumberაღრიცხვის ანგარიშიAccount  დიახ
Analytics1ანალიტიკა 1AnalyticsAccountNumberAnalytics  
Analytics2ანალიტიკა 2AnalyticsAccountNumberAnalytics  
Analytics3ანალიტიკა 3AnalyticsAccountNumberAnalytics  
Analytics4ანალიტიკა 4AnalyticsAccountNumberAnalytics  

 

ცხრილი: Items

 

NameDescriptionExchange typeTypeDefault valueRequired
ItemნომენკლატურაCatalogნომენკლატურა დიახ
Unitერთ.Catalogზომის ერთეული, ზომის ერთეულის კლასიფიკატორიItem მნიშვნელობის მიხედვით 
QuantityრაოდენობაNumber (12/3) 1 
PriceფასიNumber (11/4) 1. Item მნიშვნელობის მიხედვითფასი არ არის დადგენილი და Amount=0
2. Amount მნიშვნელობის მიხედვით
AmountთანხაNumber (13/2) Price, WithholdingTaxRate, VATRate  მნიშვნელობის მიხედვით Price = 0
WithholdingTaxRateსაშ. გად.-ის განაკვეთიCatalogსაშ. გად.-ის განაკვეთითუ IncludeWithholdingTax = true, Vendor/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით 
VATRateდღგ-ის განაკვეთიCatalogდღგ-ის განაკვეთი1. თუ VATType = „არ არის დღგ-ს გადამხდელი“, მაშინ „დღგ-ის გარეშე“ 
2. Item მნიშვნელობის მიხედვით
3. „ჩვეულებრივი“
AccountNumberაღრიცხვის ანგარიშიAccount Item მნიშვნელობის მიხედვითდიახ
Analytics1ანალიტიკა 1AnalyticsAccountNumberAnalytics  
Analytics2ანალიტიკა 2AnalyticsAccountNumberAnalytics  
Analytics3ანალიტიკა 3AnalyticsAccountNumberAnalytics  
Analytics4ანალიტიკა 4AnalyticsAccountNumberAnalytics  

 

რეალიზაცია

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Sale

 

 

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

 

გაყიდვები > რეალიზაცია > ვებ-სერვისების აღწერა;

 

 

NameDescriptionExchange typeTypeDefault valueRequired
uidუნიკალური იდენტიფიკატორიGuid ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი 
DateთარიღიDate  დიახ
BranchფილიალიCatalogფილიალიძირითადი ფილიალიდიახ
DepartmentდეპარტამენტიCatalogდეპარტამენტიძირითადი დეპარტამენტი 
WarehouseსაწყობიCatalogსაწყობიძირითადი საწყობიდიახ
ClientმყიდველიCatalogმყიდველი დიახ
AgreementხელშეკრულებაCatalogმყიდველის ხელშეკრულებაClient მნიშვნელობის მიხედვით 
AmountIncludesVATთანხა შეიცავს დღგ-ისBoolean TRUE 
PriceTypeფასის ტიპიCatalogფასის ტიპი1. Client მნიშვნელობის მიხედვით 
2. ძირითადი ფასის ტიპი
CurrencyვალუტაCatalogვალუტა1. Client/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით 
2. აღრიცხვის ვალუტა
CurrencyRateკურსიNumber (2/13) მიმდინარე კურსი 
ReceivablesAccountმყიდველის ანგარიშიAccount Client/Agreement მნიშვნელობის მიხედვითდიახ
AdvancesAccountავანსის ანგარიშიAccount Client/Agreement მნიშვნელობის მიხედვითშევსებულია ცხრილი: AdvancesPaid
CommentsკომენტარებიString (Indefinite)   
VATExpenseAccountდღგ - ფინანსური ხარჯის ანგარიშიAccount დეფოლტ ანგარიშიDoesNotAffectReceivables = true, ან
VATArticle = „მიწოდება კომპენსაციის გარეშე“ და პერიოდისთვის მოგების გადასახადის დაბეგვრის ობიექტია „სხვაობა ერთობლივი შემოსავლისა და გამოქვითვების თანხებს შორის“
DifferenceAccountსხვაობის ანგარიშიAccount დეფოლტ ანგარიშიDoesNotAffectReceivables = true და პერიოდისთვის მოგების გადასახადის დაბეგვრის ობიექტია „სხვაობა ერთობლივი შემოსავლისა და გამოქვითვების თანხებს შორის“
ReceivablesWriteoffAccountდავალიანების გადაფარვის ანგარიში  დეფოლტ ანგარიშიVATArticle = „მიწოდება კომპენსაციის გარეშე“ და DoesNotAffectReceivables = false
VATArticleდღგ-ის მუხლიCatalogდღგ-ის მუხლი1. Client/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით 
2. „მიწოდება კომპენსაციით“
DoesNotAffectReceivablesარ აისახება ანგარიშსწორების ანგარიშზეBoolean FALSE 
PrimaryDocumentპირველადი დოკუმენტიString (50)   
RevenuesAndExpensesAnalyticsშემოსავალ-ხარჯების ანალიტიკაCatalogშემოსავალ-ხარჯების ანალიტიკა  
SubjetToIncomeTaxიბეგრება მოგების გადასახადითBoolean თუ VATArticle = „მიწოდება კომპენსაციის გარეშე“ და პერიოდისთვის მოგების გადასახადის დაბეგვრის ობიექტია „განაწილებული მოგება“, მაშინ true 
IncomeTaxTypeმოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტიCatalogმოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტები„საქონლის/მომსახურების უსასყიდლო მიწოდება“SubjetToIncomeTax = true
CapitalAccountკაპიტალის ანგარიშიAccount დეფოლტ ანგარიშიSubjetToIncomeTax = true
IncomeTaxAccountმოგების გადასახადის ანგარიშიAccount დეფოლტ ანგარიშიSubjetToIncomeTax = true

 

 ცხრილი: AdvancesPaid

 

NameDescriptionExchange typeDefault valueRequired
AdvanceDateავანსის თარიღიDate  
AmountInCurrencyვალ. თანხაNumber (13/2)Amount მნიშვნელობის მიხედვითAmount = 0
AmountთანხაNumber (13/2)AmountInCurrency მნიშვნელობის მიხედვითAmountInCurrency = 0
CurrencyRate კურსი Number (6/4)1. AmountInCurrency, Amount მნიშვნელობის მიხედვით, თუ ორივე შევსებულია. 
2. მიმდინარე კურსი

 

 ცხრილი: Others

 

NameDescriptionExchange typeTypeDefault valueRequired
DescriptionშინაარსიString (1024)  დიახ
AmountთანხაNumber (13/2)  დიახ
VATArticleდღგ-ის მუხლიCatalogდღგ-ის მუხლიდოკუმენტის VATArticle 
VATRateდღგ-ის განაკვეთიCatalogდღგ-ის განაკვეთიVATArticle მნიშვნელობის მიხედვით 
VATPayableAccountდღგ-ის ანგარიშიAccount  VAT > 0
RevenueAccountშემოსავლების ანგარიშიAccount  დიახ
Waybillს/ზBoolean FALSE 
RevenuesAndExpensesAnalyticsშემოსავალ-ხარჯების ანალიტიკაCatalogშემოსავალ-ხარჯების ანალიტიკა  

 

ცხრილი: Items

 

NameDescriptionExchange typeTypeDefault valueRequired
ItemნომენკლატურაCatalogნომენკლატურა დიახ
Unitერთ.Catalogზომის ერთეულიItem მნიშვნელობის მიხედვით 
QuantityრაოდენობაNumber (12/3) 1 
PriceფასიNumber (11/4) 1. Item მნიშვნელობის მიხედვითფასი არ არის დადგენილი და გამოსათვლელი ველები = 0
2. Amount მნიშვნელობის მიხედვით
DiscountფასდაკლებაNumber (13/2) Price, Amount, DiscountedPrice მნიშვნელობის მიხედვითგამოსათვლელი ველები = 0
თუ * ყოველთვის 0
DiscountedPriceფასი ფასდაკლებითNumber (11/4) Price, Amount, Discount მნიშვნელობის მიხედვითგამოსათვლელი ველები = 0
 თუ * ყოველთვის Price
AmountთანხაNumber (13/2) Price, Discount, DiscountedPrice, VATRate  მნიშვნელობის მიხედვით გამოსათვლელი ველები = 0
AccountNumberაღრიცხვის ანგარიშიAccount Item მნიშვნელობის მიხედვითItem არის საქონელი
VATPayableAccountდღგ-ის ანგარიშიAccount Item მნიშვნელობის მიხედვითVAT > 0
IncomeAccountშემოსავლების ანგარიშიAccount Item მნიშვნელობის მიხედვითდიახ
ExpensesAccountხარჯების ანგარიშიAccount Item მნიშვნელობის მიხედვითItem არის საქონელი
RevenuesAndExpensesAnalyticsშემოსავალ-ხარჯების ანალიტიკაCatalogშემოსავალ-ხარჯების ანალიტიკა  

 

 

მყიდველის შეკვეთა

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/SalesOrders 

 

 

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

 

გაყიდვები > მყიდველის შეკვეთები > ვებ-სერვისების აღწერა;

 

 

NameDescriptionExchange typeTypeDefault valueRequired
uidუნიკალური იდენტიფიკატორიGuid ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი 
DateთარიღიDate  დიახ
BranchფილიალიCatalogფილიალიძირითადი ფილიალიდიახ
DepartmentდეპარტამენტიCatalogდეპარტამენტიძირითადი დეპარტამენტი 
ClientმყიდველიCatalogმყიდველი დიახ
AgreementხელშეკრულებაCatalogმყიდველის ხელშეკრულებაClient მნიშვნელობის მიხედვით 
AmountIncludesVATთანხა შეიცავს დღგ-ისBoolean TRUE 
PriceTypeფასის ტიპიCatalogფასის ტიპი1. Client მნიშვნელობის მიხედვით 
2. ძირითადი ფასის ტიპი
CurrencyვალუტაCatalogვალუტა1. Client/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით 
2. აღრიცხვის ვალუტა
CurrencyRateკურსიNumber (2/13) მიმდინარე კურსი 
CommentsკომენტარებიString (Indefinite)   
WarehouseსაწყობიCatalogსაწყობიძირითადი საწყობი 
ComponentsReservationმაკომპლექტებლების რეზერვირებაBoolean TRUE 
AutomaticReservationავტომატური რეზერვირებაBoolean TRUE 

 

 ცხრილი: Inventory

 

NameDescriptionExchange typeTypeDefault valueRequired
ProductionპროდუქციაCatalogნომენკლატურა  
ItemნომენკლატურაCatalogნომენკლატურა  
QuantityრაოდენობაNumber (12/3) 1 
Unitერთ.Catalogზომის ერთეულიItem მნიშვნელობის მიხედვით 
ReserveრეზერვიNumber (12/3) 0 

 

ცხრილი: Items

 

NameDescriptionExchange typeTypeDefault valueRequired
ItemნომენკლატურაCatalogნომენკლატურა დიახ
Unitერთ.Catalogზომის ერთეულიItem მნიშვნელობის მიხედვით 
QuantityრაოდენობაNumber (12/3) 1 
PriceფასიNumber (11/4) 1. Item მნიშვნელობის მიხედვითფასი არ არის დადგენილი და გამოსათვლელი ველები = 0
2. Amount მნიშვნელობის მიხედვით
DiscountფასდაკლებაNumber (13/2) Price, Amount, DiscountedPrice მნიშვნელობის მიხედვითგამოსათვლელი ველები = 0
თუ * ყოველთვის 0
DiscountedPriceფასი ფასდაკლებითNumber (11/4) Price, Amount, Discount მნიშვნელობის მიხედვითგამოსათვლელი ველები = 0
 თუ * ყოველთვის Price
AmountთანხაNumber (13/2) Price, Discount, DiscountedPrice, VATRate  მნიშვნელობის მიხედვით გამოსათვლელი ველები = 0
VATRateდღგ-ის განაკვეთიCatalogდღგ-ის განაკვეთი1. თუ VATType = „არ არის დღგ-ს გადამხდელი“, მაშინ „დღგ-ის გარეშე“ 
2. Item მნიშვნელობის მიხედვით
3. „ჩვეულებრივი“
ReserveრეზერვიNumber (12/3) 0 
SpecificationსპეციფიკაციაCatalog სპეციფიკაცია 

 

ფასები

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Prices

 

 • წაკითხვა (Read) - GET მეთოდით.

 

არასავალდებულო პარამეტრები: Date, PriceType, Item.

 

სერვისი აბრუნებს კონკრეტული თარიღისთვის (Date) დადგენილ ყველა არსებულ ფასს.

 

პარამეტრების გადაცემის გარეშე, დაბრუნდება მიმდინარე თარიღისთვის არსებული ფასები.

 

პარამეტრებით შესაძლებელია მონაცემების ფასის ტიპის (PriceType) და ნომენკლატურის (Item) ჭრილში გაფილტვრა.

 

 

ობიექტების იდენტიფიცირება მოხდება, შესაბამისად, აწყობებში მითითებული ძებნის ტიპების მიხედვით. ძებნის ტიპების ნახვა შესაძლებელია აწყობებში.

 

ერთდროულად შესაძლებელია როგორც ერთი, ისე რამდენიმე ფილტრის გამოყენება.

 

მაგალითად, მიმდინარე თარიღისთვის ყველა დადგენილი ფასის წასაკითხად გამოძახება ხდება:

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Prices

 

კონკრეტული თარიღის, ფასის ტიპის და ნომენკლატურის ჭრილში ფასების წასაკითხად:

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Prices?Date=""&PriceType=""&Item=""

 

არ დაბრუნდება ნომენკლატურები, თუ გადაცემული პარამეტრების ჭრილში ფასი არაა დადგენილი.

 

შეზღუდვები:

 

დეფოლტად სერვისს წვდომა აქვს ყველა არსებულ ფასის ტიპზე დადგენილ ფასზე.

 

პროგრამაში შესაძლებელია წვდომის მინიჭება კონკრეტულ ფასის ტიპებზე დადგენილ ფასებზე.

 

ნებადართული ფასის ტიპების სიის შესავსებად და სანახავად, გახსენით:

 

ადმინისტრირება > მონაცემების სინქრონიზაციის აწყობები > ყველა ფასის ტიპი ნებადართულია

 

 

სიაში ფასის ტიპების დამატების შემდეგ, სერვისს წვდომა ექნება მხოლოდ სიაში არსებულ ფასის ტიპებზე დადგენილ ფასებზე.

 

პასუხები:

 

400 Invalid date format

404 Price type / Item not found (ვერ მოიძებნა ობიექტი.)

200 OK

 

ნაშთები

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Stocks

 

 • წაკითხვა (Read) - GET მეთოდით.

 

არასავალდებულო პარამეტრები: Date, Item, Warehouse, Branch.

 

სერვისი აბრუნებს კონკრეტული თარიღისთვის (Date) არსებულ მიმდინარე ნაშთებს.

 

პარამეტრების გადაცემის გარეშე, დაბრუნდება მიმდინარე თარიღისთვის არსებული ნაშთები.

 

პარამეტრებით შესაძლებელია მონაცემების ნომენკლატურის (Item), საწყობის (Warehouse) და ფილიალის (Branch) ჭრილში გაფილტვრა. ობიექტების იდენტიფიცირება მოხდება, შესაბამისად, აწყობებში მითითებული ძებნის ტიპების მიხედვით. ძებნის ტიპების ნახვა შესაძლებელია აწყობებში.

 

ერთდროულად შესაძლებელია როგორც ერთი, ისე რამდენიმე ფილტრის გამოყენება.

 

მაგალითად, მიმდინარე თარიღისთვის ყველა არსებული ნაშთის წასაკითხად გამოძახება ხდება:

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Stocks

 

კონკრეტული თარიღის, ნომენკლატურის, საწყობის და ფილიალის ჭრილში ნაშთების წასაკითხად:

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Stocks?Date=""&Item=""&Warehouse=""&Branch=""

 

არ დაბრუნდება ნომენკლატურები, თუ გადაცემული პარამეტრების ჭრილში ნაშთი არის 0.

 

შეზღუდვები:

 

დეფოლტად სერვისს წვდომა აქვს ყველა საწყობზე არსებულ ნაშთებზე.

 

პროგრამაში შესაძლებელია წვდომის მინიჭება კონკრეტული საწყობების ნაშთებზე.

 

ნებადართული საწყობების სიის შესავსებად და სანახავად, გახსენით:

 

ადმინისტრირება > მონაცემების სინქრონიზაციის აწყობები > ყველა საწყობი ნებადართულია

 

 

სიაში საწყობების დამატების შემდეგ, სერვისს წვდომა ექნება მხოლოდ სიაში არსებულ საწყობებზე არსებულ ნაშთებზე.

 

პასუხები:

 

400 Invalid date format

404 Item / Warehouse / Branch not found (ვერ მოიძებნა ობიექტი.)

200 OK

 

მომწოდებლების დავალიანება

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/VendorsBalances

 

 • წაკითხვა (Read) - GET მეთოდით.

 

არასავალდებულო პარამეტრები: Date, Vendor, VendorAgreement, Branch.

 

სერვისი აბრუნებს კონკრეტული თარიღისთვის (Date) არსებულ მიმდინარე დავალიანებებს.

 

პარამეტრების გადაცემის გარეშე, დაბრუნდება მიმდინარე თარიღისთვის არსებული ყველა მომწოდებლის დავალიანება მომწოდებლის ხელშეკრულებების, ვალუტების, ფილიალების ჭრილში.

 

პარამეტრებით შესაძლებელია მონაცემების მომწოდებლის (Vendor), მომწოდებლის ხელშეკრულების (VendorAgreement) და ფილიალის (Branch) ჭრილში გაფილტვრა. ობიექტების იდენტიფიცირება მოხდება, შესაბამისად, აწყობებში მითითებული ძებნის ტიპების მიხედვით. ძებნის ტიპების ნახვა შესაძლებელია აწყობებში.

 

ერთდროულად შესაძლებელია როგორც ერთი, ისე რამდენიმე ფილტრის გამოყენება.

 

მაგალითად, მიმდინარე თარიღისთვის ყველა არსებულიდავალიანების წასაკითხად გამოძახება ხდება:

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/VendorsBalances

 

კონკრეტული თარიღის, მომწოდებლის, მომწოდებლის ხელშეკრულებისა და ფილიალის ჭრილში ნაშთების წასაკითხად:

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/VendorsBalances?Date=""&Vendor=""&VendorAgreement=""&Branch=""

 

არ დაბრუნდება მომწოდებლები, თუ გადაცემული პარამეტრების ჭრილში დავალიანება არის 0.

 

პასუხები:

400 Invalid date format

404Vendor / VendorAgreement / Branch not found (ვერ მოიძებნა ობიექტი.)

200 OK

 

მყიდველების დავალიანება

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/ClientsBalances

 

 • წაკითხვა (Read) - GET მეთოდით.

არასავალდებულო პარამეტრები: Date, Client, ClientAgreement, Branch.

 

სერვისი აბრუნებს კონკრეტული თარიღისთვის (Date) არსებულ მიმდინარე დავალიანებებს.

 

პარამეტრების გადაცემის გარეშე, დაბრუნდება მიმდინარე თარიღისთვის არსებული ყველა მყიდველის დავალიანება მყიდველის ხელშეკრულებების, ვალუტების, ფილიალების ჭრილში.

 

პარამეტრებით შესაძლებელია მონაცემების მყიდველის (Client), მყიდველის ხელშეკრულების (ClientAgreement) და ფილიალის (Branch) ჭრილში გაფილტვრა. ობიექტების იდენტიფიცირება მოხდება, შესაბამისად, აწყობებში მითითებული ძებნის ტიპების მიხედვით. ძებნის ტიპების ნახვა შესაძლებელია აწყობებში.

 

ერთდროულად შესაძლებელია როგორც ერთი, ისე რამდენიმე ფილტრის გამოყენება.

 

მაგალითად, მიმდინარე თარიღისთვის ყველა არსებულიდავალიანების წასაკითხად გამოძახება ხდება:

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/ClientsBalances

 

კონკრეტული თარიღის, მყიდველის, მყიდველის ხელშეკრულებისა და ფილიალის ჭრილში ნაშთების წასაკითხად:

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/ClientsBalances?Date=""&Client=""&ClientAgreement=""&Branch=""

 

არ დაბრუნდება მყიდველები, თუ გადაცემული პარამეტრების ჭრილში დავალიანება არის 0.

 

პასუხები:

400 Invalid date format

404Client / ClientAgreement / Branch not found (ვერ მოიძებნა ობიექტი.)

200 OK

 

 

 

 

 

 

 

ვებ-სერვისების აღწერა პროგრამაში

ცნობარები

სერვისის აღწერის დაგენერირება ხდება პროგრამაში, ნებისმიერი ცნობარისთვის.

მაგალითად, მყიდველებისთვის:

 • ვირჩევთ ჩანართს „გაყიდვები“
 • საცნობარო ინფორმაციიდან ცნობარს „მყიდველები“
 • მყიდველების სიის ფორმაზე - „ვებ-სერვისების აღწერა“

 

 

მყიდველების სიის ფორმა:

 

 

 

 

გენერირდება პარამეტრების აღწერის ცხრილი (Description) და JSON კოდის სტრუქტურა:

 

 

ხელშეკრულებები

 

ვხსნით აღწერას შესაბამისად მყიდველების / მომწოდებლებისთვის, და ცნობარის ჩამონათვალში ვირჩევთ შესაბამის მნიშვნელობას:

 

 

 

 

მეთოდები

 

დამატება (Create) - POST მეთოდით.

 

გამოიყენება მხოლოდ ახალი ობიექტებისთვის.

 

აუცილებელია ყველა თვისების გადმოცემა. (რომელიც არ გადმოიცემა, შეივსება დეფოლტ შევსებებით, ან დარჩება ცარიელი).

ობიექტის იდენტიფიცირება ხდება აწყობების მიხედვით. თუ ბაზაში უკვე არსებობს ობიექტი, დაბრუნდება შეცდომა.

 

ახალ ობიექტს მიენიჭება ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი, ან გადმოცემული uid.

 

* გამოიყენება მხოლოდ ერთი ობიექტისთვის. კოლექციის გადაცემის შემთხვევაში, მოხდება მხოლოდ პირველი ობიექტის დამატება.

 

პასუხები (Responses):

 

400 Bad Request (ვერ მოხერხდა JSON-ის წაკითხვა. მაგ. სინტაქსური შეცდომა.)

 

400 Invalid uid (გადმოცემულია არასწორი იდენტიფიკატორი.)

 

400 Not saved (ვერ მოხერხდა ობიექტის ჩაწერა. დეტალური ინფორმაცია - ტექსტში.)

 

409 Already exists (ობიექტი უკვე არსებობს.)

 

201 Created (ობიექტი წარმატებითშეიქმნა/გატარდა.)

 

Location: შექმნილი ობიექტის ლინკი. აბრუნებს მის მონაცემებს, GET მეთოდის არსებობის შემთხვევაში.

 

განახლება/დამატება (Update/Create) - PUT მეთოდით.

 

შესაძლებელია განახლდეს არსებული ობიექტები ან შეიქმნას ახალი.

 

აუცილებელია ყველა თვისების გადმოცემა. (რომელიც არ გადმოიცემა, შეივსება დეფოლტ შევსებებით, ან გასუფთავდება/დარჩება ცარიელი).

 

ობიექტის იდენტიფიცირება ხდება აწყობების მიხედვით. თუ ბაზაში ვერ მოიძებნა ობიექტი, შეიქმნება ახალი. (ახალ ობიექტს მიენიჭება ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი, ან გადმოცემული uid.)

 

ცხრილების არსებობის დროს, უნდა გადმოიცეს მხოლოდ ის ცხრილი, რომლის დამატებაც საჭიროა. ცარიელი თვისებების გადმოცემის შემთხვევაში, დაემატება ცარიელი სტრიქონი.

 

* გამოიყენება მხოლოდ ერთი ობიექტისთვის. კოლექციის გადაცემის შემთხვევაში, მოხდება მხოლოდ პირველი ობიექტის დამატება / ცვლილება.

* ახლის შექმნისთვის სასურველია POST მეთოდის გამოყენება.

 

პასუხები (Responses):

 

400 Bad Request (ვერ მოხერხდა JSON-ის წაკითხვა. მაგ. სინტაქსური შეცდომა.)

 

400 Invalid uid (გადმოცემულია არასწორი იდენტიფიკატორი.)

 

400 Not saved (ვერ მოხერხდა ობიექტის ჩაწერა. დეტალური ინფორმაცია - ტექსტში.)

 

400 Not posted. Required fields are empty (შესავსებია აუცილებელი ველები.)

 

400 Not posted (ვერ მოხერხდა დოკუმენტის გატარება. დეტალური ინფორმაცია - ტექსტში.)

 

404 Template not found (ვერ მოხერხდა შაბლონის მოძებნა.)

 

200 OK (ცნობარი/დოკუმენტი წარმატებითგანახლდა/გატარდა.)

 

201 Created (ცნობარი/დოკუმენტი წარმატებით შეიქმნა/გატარდა.)

 

Location: შექმნილი ობიექტის ლინკი. აბრუნებს მის მონაცემებს, GET მეთოდის არსებობის შემთხვევაში.

 

მოდიფიცირება (Modify) - PATCH მეთოდით.

 

გამოიყენება მხოლოდ არსებული ობიექტებისთვის.

 

შესაძლებელია მხოლოდ იმ თვისებების გადმოცემა, რომელთა განახლებაც არის საჭირო. (რომელიც არ გადმოიცემა, არ შეიცვლება).

 

ობიექტის იდენტიფიცირება ხდება აწყობების მიხედვით. თუ ბაზაში ვერ მოიძებნა ობიექტი, დაბრუნდება შეცდომა.

 

* გამოიყენება მხოლოდ ერთი ობიექტისთვის. კოლექციის გადაცემის შემთხვევაში, მოხდება მხოლოდ პირველი ობიექტის ცვლილება.

 

პასუხები (Responses):

 

400 Bad Request (ვერ მოხერხდა JSON-ის წაკითხვა. მაგ. სინტაქსური შეცდომა.)

 

400 Invalid uid (გადმოცემულია არასწორი იდენტიფიკატორი.)

 

400 Not saved (ვერ მოხერხდა ობიექტის ჩაწერა. დეტალური ინფორმაცია - ტექსტში.)

 

404 Unknown parameter (გადმოცემულია უცნობი პარამეტრი.)

 

404 Not Found (ვერ მოიძებნა ობიექტი.)

 

200 OK (ობიექტი წარმატებითგანახლდა.)

 

წაკითხვა (Read) - GET მეთოდით.

 

გამოიყენება არსებული ობიექტების წასაკითხად.

 

შესაძლებელია ერთი ან რამდენიმე ობიექტის, ან მთლიანი კოლექციის მიღება.

 

მეთოდი აბრუნებს JSON კოდს, ან შესაბამის პასუხს.

 

მთლიანი კოლექციის წასაკითხად, გამოძახება ხდება იგივე ფორმატით.

 

მაგალითად, მყიდველებისთვის:

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Clients

 

კოლექციის პაკეტის წასაკითხად, საჭიროა პარამეტრად გადმოიცეს პაკეტის ნომერი და პაკეტის ზომა.

 

მაგალითად, მესამე ოცეული ნომენკლატურის წასაკითხად, მისამართი იქნება:

 

ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Items?Pack=3&PackSize=20

 

PackSize-ის არ გადმოცემის შემთხვევაში სტანდარტულად პაკეტის ზომა განისაზღვრება 1000-ით.

 

ერთი ობიექტის წასაკითხად, საჭიროა პარამეტრად გადმოიცეს ძებნის ტიპი და მნიშვნელობა.

 

კონკრეტული ობიექტისთვის შესაძლებელია შესაბამისი ძებნის ტიპის შესაძლო მნიშვნელობებიდან ნებისმიერის გადმოცემა.

 

მაგალითად, მყიდველის წასაკითხად, რომლის ს/ნ არის „01234567890“, მისამართი იქნება:

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Clients?ID=01234567890

 

ძებნის ტიპების ნახვა შესაძლებელია აწყობებში.

 

! მნიშვნელოვანი

* მყიდველის/მომწოდებლის ხელშეკრულებების წასაკითხად, ჩამოთვლილი პარამეტრების გარდა, შესაძლებელია მფლობელის (Owner) გადმოცემა. ფორმატით:

 

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/ClientsAgreements?Owner=01234567890

 

მფლობელის იდენტიფიცირება მოხდება, შესაბამისად, მყიდველის/ მომწოდებლისთვის აწყობებში მითითებული ძებნის ტიპით.

 

პასუხები (Responses):

 

404 Unknown parameter (გადმოცემულია უცნობი პარამეტრი.)

400 Invalid uid (გადმოცემულია არასწორი იდენტიფიკატორი.)

404 Not Found (ვერ მოიძებნა ობიექტი.)

200 OK

 

 

 

ძებნის აწყობები

 

ძებნის აწყობების სანახავად და შესაცვლელად, უნდა გახსნათ:

 

ადმინისტრირება > მონაცემების სინქრონიზაციის აწყობები > WS გაცვლის ძებნის აწყობები

 

 

 

ძებნის ტიპის არჩევა შესაძლებელია მხოლოდ ჩამოთვლილი ობიექტებისთვის.

 

არჩეული პარამეტრებით იდენტიფიცირება მოხდება ობიექტების დამატების, განახლების, წაკითხვის დროს. (დანარჩენებისთვის იდენტიფიცირება ხდება Guid უნიკალური იდენტიფიკატორით).

 

მაგ. მყიდველების იდენტიფიცირებისთვის შესაძლოა ჩამოთვლილი 3 ტიპიდან ერთ-ერთის არჩევა:

 

 

იმისთვის, რომ იდენტიფიცირება მოხდეს სასურველი ველით, საჭიროა ძებნის ტიპში აირჩიოთ ის და ჩაწეროთ. შედეგად, მყიდველის დასარედაქტირებლად, ან დოკუმენტში მის ასარჩევად, Client ველში უნდა გადმოსცეთ არჩეული ძებნის ტიპის შესაბამისი მონაცემი, რომლითაც მოხდება ობიექტის ძებნა.

 

 

 

Guid უნიკალური იდენტიფიკატორების გენერირება

 

Guid-ების დაგენერირება პროგრამაში არსებული ობიექტებისთვის, შესაძლებელია პროგრამაში, შესაბამისი გაცვლის ობიექტის (ცნობარის / დოკუმენტის) სიის ფორმიდან.

 

მაგალითად, მყიდველებისთვის ვალუტის შესავსებად EUR მნიშვნელობით, უნდა დავაგენერიროთ EUR ვალუტის Guid:

 

 • ვირჩევთ ჩანართს „გაყიდვები“
 • საცნობარო ინფორმაციიდან ცნობარს „მყიდველები“
 • მყიდველების ფორმაზე - „ვებ-სერვისების აღწერა“
 • ჩანართი „Guid გენერატორი“
 • დამატება > შერჩევა > ვალუტა > EUR
 • Guid სვეტში დაგენერირდება უნიკალური იდენტიფიკატორი

 

დეფოლტ შევსებები

 

დეფოლტ ანგარიში

 

ანგარიშები, რომლებიც შევსებულია საწყის აწყობებში, „ანგარიშები ავტომატური შევსებისთვის“ ჩანართზე.

 

აღრიცხვის ვალუტა

 

საწყის აწყობებში, ვალუტების ჩანართზე შევსებული „ძირითადი ფუნქციონალური ვალუტა“.

 

ძირითადი დარიცხვის ტიპი

 

შესაბამისი დასახელების მქონე კონსტანტის მნიშვნელობა. (დეფოლტად ივსება „ხელფასი“-თ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.)

 

ძირითადი ფასის ტიპი

 

მომხმარებლისაწყობებშიმითითებულიძირითადიფასისტიპი.

 

ძირითადი დეპარტამენტი

 

მომხმარებლისაწყობებშიმითითებულიძირითადი დეპარტამენტი.

 

ძირითადი ფილიალი

 

მომხმარებლისაწყობებშიმითითებულიძირითადი ფილიალი.

 

ძირითადი საწყობი

 

მომხმარებლისაწყობებშიმითითებულიძირითადი საწყობი.

 

მიმდინარე კურსი

 

ობიექტის თარიღის მიხედვით, მიმდინარე კურსი ობიექტის ვალუტისთვის.

 

 

ტიპების აღწერა

 

Number  - რიცხვი, მაქსიმალური სიგრძე ფორმატით (Int / Fraction). მთელი რიცხვის გადმოცემის დროს, მაქსიმალური იქნება მთელის და წილადის ჯამური სიგრძე (Int + Fraction).

 

String - სტრიქონი, მითითებულია მაქსიმალური სიგრძე.

 

Boolean - ლოგიკური, სტანდარტული JSON ფორმატი: 'true' / 'false', 1 / 0.

 

Date - თარიღი, სტანდარტული JSON ფორმატი. მაგ: 'yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss'

 

Catalog - ცნობარი

 

იდენტიფიცირება ხდება Guid უნიკალური იდენტიფიკატორით (Guid-ის გენერირება) ან დამოკიდებულია აწყობებზე.

 

Document - დოკუმენტი

 

იდენტიფიცირება ხდება Guid უნიკალური იდენტიფიკატორით.  (Guid-ის გენერირება)

 

Account - ანგარიშთა გეგმა

 

იდენტიფიცირება ხდება ანგარიშის კოდით. (სტრიქონის ტიპის.)

 

List - ჩამონათვალი

 

იდენტიფიცირება ხდება ტექსტური მნიშვნელობით ჩამონათვალიდან. (ჩამონათვალების მნიშვნელობები)

 

Analytics - ანალიტიკები

 

დამოკიდებულია ანგარიშზე, რომლის ანალიტიკასაც ავსებთ. (მითითებულია Type-ში.) შესაძლებელია შესაბამისი ტიპის მნიშვნელობის გადმოცემა, შესაბამისი წესით.

 

Guid - უნიკალური იდენტიფიკატორი

ფორმატი: xxxxxxxx-xxxx-Mxxx-Nxxx-xxxxxxxxxxxx

 

 

List - ჩამონათვალი

სამართლებრივი ფორმები

 

ინდივიდუალური მეწარმე

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

ფიზიკური პირი

სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

სააქციო საზოგადოება

კომანდიტური საზოგადოება

კოოპერატივი

არაკომერციული იურიდიული პირი

უცხოური საწარმოს ფილიალი

უცხოური საწარმო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

სახელმწიფო ორგანო

არარეზიდენტი ფიზიკური პირი

 

დღგ-ით დაბეგვრის ტიპები

 

დღგ-ის გადამხდელი

არ არის დღგ-ს გადამხდელი

იმპორტი

უკუდაბეგვრის დღგ

ექსპორტი

დიპლომატი

ნომენკლატურების შესაბამისობა

 

არტიკულის მიხედვით

დასახელებების მიხედვით

 


სზ შესაბამისობის კონტროლის ტიპი

 

არ გაკონტროლდეს
პოზიციების მიხედვით
საერთო თანხის მიხედვით
ავტომატური

 

ფიზიკური პირის სქესი

 

მდედრობითი

მამრობითი

 

თანამშრომლების მდგომარეობა

 

მიღებულია სამუშაოზე

გათავისუფლებული

 

ლიზინგის მდგომარეობა

 

გაცემულია
მიღებულია
არ არსებობს

 

ძირითადი საშუალების სტატუსები

 

არ არის აქტიური
აქტიური
ჩამოწერილი

 

ძირითადი საშუალებების საკუთრების ფორმები

 

საკუთარი
იჯარით
ლიზინგი
სხვა

 

ამორტიზაციის დარიცხვის მეთოდები

 

წრფივი
საგადასახადო
არ ერიცხება

 

ნომენკლატურის ტიპები

 

საქონელი
მომსახურება
სამუშაო

 

შესყიდვის ოპერაციის ტიპები

 

შესყიდვა მომწოდებლისგან
შესყიდვა იმპორტით
შესყიდვა ანგარიშვალდებული პირის მიერ