როგორ გავაციფრულოთ ღვინის წამოება

ბიზნესის გზამკვლევი
24 ივნისი,2019

როგორ გავაციფრულოთ ღვინის წამოება

დავიწყოთ პრობლემებით, რომელიც ალბათ ნაცნობია შენთვისაც:

 • საწყობი: არ გაქვს მარაგების კონტროლის მექანიზმი წარმოებისა და რეალიზაციის ეტაპზე. ექსელის დოკუმენტებით საწყობებისა და პარტიების მიხედვით მარაგებს სრულფასოვნად ვერ აღრიცხავ.
 • წარმოება: რთულია თვალის მიდევნება მასალების ხარჯვაზე. ბუღალტრებს ფაქტის დადგომამდე არ აქვთ მონაცემები და მხოლოდ წარმოების კონკრეტული ეტაპის დასრულებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ მიეწოდებათ ეს ინფორმაცია - რა გაიხარჯა და რა არის საბოლოო პროდუქტი. პროგრამულად ვერ აღრიცხავ და აკონტროლებ ღვინომასალიდან ღვინის მიღების პროცესს. რთულია ერთეული პროდუქტის ზუსტი თვითღირებულების დათვლა.
 • ბუღალტერია: არყის საწარმოო ხაზის ქონის შემთხვევაში, ბუღალტერს ხელით უწევს აქციზის გადასახადის დათვლა თითოეული პროდუქტისთვის.
 • რეპორტინგი: არ გაქვს ერთიანი რეპორტინგის სისტემა, ფინანსურ დეპარტამენტს ყოველდღიური ანგარიშგებების მომზადება უწევს ექსელში. მენეჯმენტს არ აქვს მომხმარებლების დავალიანებების კონტროლის მექანიზმი.

  როგორ დალაგდება პროცესები ავტომატიზაციით:
 1. ვენახის მოვლა - ბალანსში შესაძლებელია დაკრეფილი ყურძნის განაწილების ხედვა - რომელ საწყობში, როდის, რა ჯიშის და რაოდენობის ყურძენი შეიტანეს. პროგრამულად აღირიცხება წლის მანძილზე ვენახის მოვლისათვის საჭირო ყველა გაწეული ხარჯი: ხელფასები, სასუქები და სხვა.

 2. ყურძნის წარმოებაში გაშვება - ყურძნის დაწურვისგან მიღებული სითხე ნაწილდება სხვადასხვა ცისტერნებში. ბალანსში აღირიცხება თოთოეული ცისტერნა: ჩანს რომელ ცისტერნაში რა სახეობის და რაოდენობის წვენი ასხია.

 3. ღვინომასალისგან ღვინის მიღება - ბალანსში ფიქსირდება ცისტერნებს შორის სითხის თითოეული გადაადგილება რაოდენობის და თარიღის მითითებით. ცისტერნებს ენიშნება მასზე პასუხისმგებელი პირი, რომელიც მუშაობს პროგრამის საოპერაციო ნაწილში და აფიქსირებს თითოეულ ნაბიჯს.

 4. ღვინის ჩამოსხმა - ბალანსში წინასწარ შექმნილია ერთგვარი გეგმა - „რეცეპტი“, თითოეული პროდუქტისთვის: რა რაოდენობის და სახეობის ღვინო უნდა ჩამოისხას თითოეულ ბოთლში, როგორი უნდა იყოს ეს ბოთლი, ეტიკეტი, საცობი და ა.შ. წარმოების დასრულების შემდეგ თითოეული ბოთლისთვის დათვლილია ზუსტი თვითღირებულება „რეცეპტის“ ყველა კომპონენტის შეჯამებით.

 5. ღვინის ექსპორტი - მარაგების ეტიკეტირება ხდება შესაბამისი ბაზრის მიხედვით. ამ შემთხვევაში, მზა მარაგები პროგრამულად ჩამოიწერება შესაბამისი საწყობებიდან და ეტიკეტირების შემდეგ აღირიცხება როგორც საბოლოო პროდუქცია.

 6. ანალიტიკა და ბუღალტერიის ავტომატიზაცია
  წარმოების მოდულთან ერთად, ბალანსში კომპანიას აქვს პროცესის ამსახველი სრულყოფილი რეპორტინგ სისტემა - ხედავენ როგორ ხდება ერთი ბოთლი ღვინის საბოლოო თვითღირებულების ფორმირება, აკონტროლებენ მასალების ხარჯვასა და რეალურ წარმოებაში გეგმიდან გადახრას. აღრიცხავენ წარმოების ხელფასებს და AGING-რეპორტით აკონტროლებენ დებიტორულ დავალიანების გრაფიკსა და ვადაგადაცილებებს.

  პროგრამაში შექმნილი გვაქვს ღვინის სერიების მიხედვით აღრიცხვის ფუნქციონალი: აღრიცხულია თითოეული სახეობის ღვინო, ხოლო თითოეული სახეობა ჩაშლილია ჩამოსხმის წლების მიხედვით. მაგალითად, რეპორტებში შეგიძლია დაინახო „ქინძმარაულის“ ჩამოსხმები და მარაგის მოძრაობა ნებისმიერი პერიოდის ჭრილში.

  ბალანსში გვაქვს აქციზის გადასახადის ავტომატურად დათვლის ფუნქციონალიც - პროგრამაში ჩატვირთულია აქციზის გადასახადის სახელმწიფო კლასიფიკატორი, რომელიც ალკოჰოლის პროცენტულობიდან გამომდინარე, თითოეული პროდუქტისთვის ავტომატურად ითვლის აქციზის გადასახადს.