ფინანსური რეპორტები

ყველა სასურველი მენეჯერული და ფინანსური რეპორტი ერთი კლიკით

ფინანსური რეპორტები

ყველა სასურველი მენეჯერული და ფინანსური რეპორტი ერთი კლიკით

მინი ERP-ის დონის რეპორტინგ სისტემა

ბალანსი არ არის ტრადიციული საბუღალტრო პროგრამა. აქ შესაძლებელია როგორც წმინდა ფინანსური რეპორტების მიღება, ისე ყოველდღიური საქმიანობის დეტალური რეპორტინგი:

 • ყველა რეპორტის გენერირება შესაძლებელია ნებისმიერი პერიოდის ჭრილში 1 კლიკით
 • ყველა რეპორტი არსებობს როგორც ინგლისურ ისე რუსულ ენაზე
 • რეპორტები ხელმისაწვდომია ქლაუდზე - დედამიწის ნებისმიერ წერტილში

გარდა მზა რეპორტებისა მომხმარებელს შეუძლია თავად ააწყოს ახალი რეპორტი და გამოიტანოს ის მონაცემები, რომლებიც მისთვის მნიშვნელოვანია

უცხოელი მენეჯერები გყავს?

ბალანსს ქართულთან ერთად აქვს ინგლისურენოვანი და რუსულენოვანი ინტერფეისი: ანუ პროგრამაში მუშაობა შეუძლიათ უცხოელ მენეჯერებსაც, ასევე ორივე უცხო ენაზე შესაძლებელია ნებისმიერი რეპორტის მომზადება და პირდაპირ პროგრამიდან გაგზავნა სასურველ ელ.ფოსტაზე. 

ფინანსური რეპორტები 1 კლიკით

ბალანსი სრულად შეესაბამება ქართულ საგადასახადო სისტემას - სახელმწიფო აუდიტისთვის წარსადგენი ყველა ფინანსური ანგარიშგება მოცემულია ზუსტად იმ ფორმით, რაც საგადასახადოს სჭირდება:

 • მოგება-ზარალი
 • cashflow
 • ბალანსი

თუ პროგრამაში ყველა პროცესი სწორად არის აღრიცხული, დასრულებული ანგარიშგებების მისაღებად მხოლოდ ერთი კლიკია საჭირო.

აკონტროლე ყველა ვალდებულება

ბალანსში გვაქვს დავალიანების რეპორტინგი, რომელშიც წინასწარ გაწერილია ყველა მყიდველის ვალდებულებების გრაფიკი - სრული თანხა, გადახდის თარიღები შესაბამისი თანხებით, უკვე დაფარული და დარჩენილი ვალდებულება.

რეპორტი წითლად მონიშნავს ყველა მყიდველის გადახდას, რომელიც დაგვიანებულია ან სრულად არ არის დაფარული.

აკონტროლე ყოველღიური მოგება

ბალანსში შესაძლებელია შესყიდვებისა და გაყიდვების რეპორტების ჩაშლა ნებისმიერი სასურველი პერიოდის ჭრილში:

 • შესყიდვები დინამიკა დღის ჭრილში და ყოველდღიური მოგების ანალიზი
 • ფასების კონტროლის რეპორტი (მიღებული ზედნადებების მიხედვით)
 • იმპორტისა და დამატებითი ხარჯების განაწილება შესყიდულ პროდუქციაზე 
 • მომწოდებლებთან ურთიერთვალდებულების შედარების დოკუმენტი
 • შესყიდული დღგ-ს ანალიზი

საწყობის ერთიანი ხედვა

ბალანსი შეგიძლია გამოიყენო როგორც საწყობის პროგრამა, რომლის საშუალებითაც ყოველდღიურად არის შესაძლებელი თითოეულ საწყობში ნაშთების შევსების, გადაადგილების, ხარჯვა-გაყიდვისა და ჩამოწერის კონტროლი:

 • საწყობის ღირებულებითი შეფასება
 • ნაშთები საწყობის მიხედვით
 • მარაგების გადაადგილების შეკვეთები და ანგარიშგება
 • უარყოფითი ნაშთების კონტროლი
 • მინიმალური ნაშთების რეპორტი
 • საქონლის თვითღირებულება სერიების მიხედვით

დაადგინე ზუსტი თვითღირებულება

მშენებლობისა და წარმოების პროცესების აღრიცხვისთვის ბალანსში შესაძლებელია მასალებისა და რეცეპტების დადგენა და ყველა დამატებითი ხარჯის გათვალისწინება, შედეგად დგინდება ზუსტი თვითღირებულება წარმოებისა და მშენებლობის ყველა ეტაპისთვის. 

ბალანსში უკვე დევს მზა რეპორტები:

 • მზა პროდუქციის თვითღირებულების ანალიზი
 • წარმოების ხარჯების ანალიზი
 • ღირებულებითი უწყისი საქონლის მიხედვით
 • გეგმა-ფაქტის ანალიზი მშენებლობისთვის
 • დამატებითი ხარჯების უწყის და წარმოებულ პროდუქციაზე განაწილება

დეკლარირება 1 საათში

იმისთვის, რომ 15 რიცხვი იყოს ერთი ჩვეულებრივი დღე, ბალანსში შევქმენით ანგარიშგებები, რომელიც დეკლარირებისთვის მზა ინფორმაციას იძლევა.

 • დღგ-ს დეკლარაცია -  დარიცხული დღგ-ის ანალიზი და ჩასათვლელი დღგ-ს ანალიზი
 • საშემოსავლოს დეკლარაცია -  განახლებული დანართი "ა" და საპენსიო დეკლარაცია
 • ქონების გადასახადის დეკლარაცია - ძირითადი საშუალებების უწყისი, ძირითადი საშუალებები დაჯგუფებულია დეკლარაციაში არსებული კატეგორიების მიხედვით
 • ბალანსში მზადაა მე-3 კატეგორიის კომპანიებისთვის სავალდებულო ფინანსური ანგარიშგებების ფორმაც.