სასწავლო მასალები

ვიდეო ტუტორიალები

როგორ გავაფორმოთ მყიდველის შეკვეთა?

როგორ გავაფორმოთ ადგილობრივი შესყიდვა?

ვებინარი: ბალანსის სრული ფუნქციონალის მიმოხილვა

ვებინარი: Rs.ge სინქრონიზაცია და დეკლარაციების რეპორტები ბალანსში

ვებინარი: მე-3 და მე-4 კატეგორიების საწარმოების ანგარიშგებები ბალანსში

ვებინარი: მაღაზიისა და საწყობის აღრიცხვა ბალანსით

ვებინარი: ბალანსის ზოგადი მიმოხილვა

ბალანსის ტრენინგი #1 - პროგრამის ზოგადი მიმოხილვა

ბალანსის ტრენინგი #2 - შესყიდვები

ბალანსის ტრენინგი #3 - გაყიდვები

ბალანსის ტრენინგი #4 - საწყობის ოპერაციები

ბალანსის ტრენინგი #5 - ხელფასები

ბალანსის ტრენინგი #6 - ძირითადი საშუალებები

ბალანსის ტრენინგი #7 - საწყისი აწყობები, პერიოდის დახურვა

ბალანსის ტრენინგი #8 - მონაცემების ჩატვირთვა ექსელის ფაილიდან, შეჯამება

საწყობისა და მაღაზიის აღრიცხვა ბალანსით

როგორ დავამატოთ მყიდველი?

როგორ დავამატო მომწოდებელი?

სახელმძღვანელოები

E-commerce-თან ინტეგრაციის პროტოკოლი

E-commerce Integration Protocol

ბანკის ამონაწერის ჩატვირთვა

ბუღალტრული ოპერაციები

გაყიდვები

დამატებითი ხარჯები

დარიცხვის ტიპების აწყობა

დღგ-სთან დაკავშირებული ოპერაციები

იმპორტი

ინტეგრაცია RS.ge-სთან

კომპლექტაცია

მომსახურების შესყიდვა

მომწოდებლები

ნომენკლატურა

რეალიზაცია კომპენსაციის გარეშე

როგორ გავაფორმო...

როგორ გამოვწერო ანგარიშ-ფაქტურა გაყიდვაზე?

როგორ დავადგინო ფასი ნომენკლატურაზე?

როგორ შევავსო ფასები გაყიდვაში?

ფილიალებით აღრიცხვა

შესყიდვა

ძირითადი საშუალებების დამატება

ხელფასის გაფართოებული აღრიცხვა

ბალანსის სრული კურსი შეგიძლია გაიარო ბიდიო აკადემიაში

კურსის სილაბუსი
პროგრამის ზოგადი მიმოხილვა
შესყიდვები
გაყიდვები
სასაქონლო ზედნადები და ანგარიშფაქტურა
ხელფასები
ძირითადი საშუალებები
მონაცემების ჩატვირთვა ექსელის ფაილიდან და ფულადი სახსრები
პერიოდის დახურვა
პროგრამის ზოგადი მიმოხილვა
შესყიდვები
გაყიდვები
სასაქონლო ზედნადები და ანგარიშფაქტურა
ხელფასები
ძირითადი საშუალებები
მონაცემების ჩატვირთვა ექსელის ფაილიდან და ფულადი სახსრები
პერიოდის დახურვა

კურსზე რეგისტრაციისთვის მოგვწერე