ძირითადი საშუალებები

ყოველდურად აკონტროლე შენი ძირითადი საშულებები - თვალი ადევნე ინვენტარის ცვეთას და საბალანსო ღირებულებას 

სცადე უფასოდ

ძირითადი საშუალებები

ყოველდურად აკონტროლე შენი ძირითადი საშულებები - თვალი ადევნე ინვენტარის ცვეთას და საბალანსო ღირებულებას 

სცადე უფასოდ

ზუსტად იცი რა ძირითად საშუალებებს ფლობ

ბალანსში გაქვს შენი ინვენტარის შესახებ სრული ინფორმაცია ერთ ცნობარში. თითოეული ძირითადი საშუალების ბარათზე ჩანს:

  • შეძენისა და საბალანსო ღირებულება
  • შეძენისა და ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღი
  • სასარგებლო გამოყენების ვადა
  • დარიცხული ცვეთა
  • პასუხისმგებელ თანამშრომელი და განთავსების ადგილი

ნებისმიერ მომენტში იცი აქტივის ზუსტი საბალანსო ღირებულება

ირჩევ შენთვის მისაღებ ცვეთის მეთოდს და ბალანსი დღეების სიზუსტით ითვლის ცვეთას. ძირითადი საშუალების ყიდვისას შეგიძლია ჯერ მარაგად აღრიცხო და მხოლოდ რეალურად ამუშავების შემდეგ დაუდგინო ექსპლუატაციის ვადა. პროგრამა ამ პერიოდიდან დაიწყებს ცვეთის დარიცხვას.

მინიმალურ დროს ხარჯავ ძირითადი საშუალებების შესყიდვასა და აღრიცხვაზე

ბალანსში შეგიძლია მარტივად - მიღებული სასაქონლო ზედნადების საფუძველზე, შეისყიდო ძირითადი საშუალებები. შესყიდულ ინვენტარს აღრიცხავ კატეგორიების მიხედვით. ეს ნიშნავს, რომ თითოეულ ძირითად საშუალებისთვის კატეგორიის არჩევით ამ აქტივს ავტომატურად მიეთითება ცვეთის დარიცხვა და სხვა სააღრიცხვო პარამეტრები.

სრული ინფორმაცია ყველა ძირითად საშუალებაზე

რეპორტებში გაქვს თითოეული ძირითადი საშუალების თავდაპირველი და ახლანდელ ღირებულება კაპიტალიზებადი ხარჯების გათვალისწინებით, დარიცხული ცვეთა, ექსპლუატაციაში შესვლის პერიოდი და გამოყენების ბოლო ვადა.