ძლიერი რეპორტინგ-სისტემა

ყოველდღიური კონტროლი

ბიზნეს ინფორმაციაზე წვდომა რეპორტებით - მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან და ნებისმიერ მომენტში

ავტომატურად გენერირებადი რეპორტები

ინფომაციული სადავეები მენეჯერს - პროგრამაში 1 კლიკით გენერირებადი ანგარიშგებები ნებისმიერი პერიოდის ჭრილში

სრული ანალიტიკა

წარსული პერიოდის სრული ანალიტიკა რეპორტებში - გაყიდვების სტატისტიკა, მოგება-ზარალი, ფულადი ნაკადები და ნებისმიერი სხვა აწყობადი ანგარიშგება

დალაგებული პროცესები

ნაშთების სრულყოფილი კონტროლი - შესყიდვა, ვარგისიანობის ვადები, საწყობებს შორის გადაადგილება, წარმოების ხარჯვა, ნარჩენების აღრიცხვა, რეალიზაცია და ჩამოწერა