სასწავლო მასალები

Video Tutorial

როგორ გავაფორმოთ მყიდველის შეკვეთა?

როგორ გავაფორმოთ ადგილობრივი შესყიდვა?

Balance full functional overview

Webinar: Rs.ge Synchronization and Declaration Reports in Balance

Webinar: 3rd and 4th Category Enterprises' Statements in the Balance

Webinar: Store & Warehouse Accounting in Balance Sowtware

Webinar: Balance Functionality Overview

ბალანსის ტრენინგი #1 - პროგრამის ზოგადი მიმოხილვა

ბალანსის ტრენინგი #2 - შესყიდვები

ბალანსის ტრენინგი #3 - გაყიდვები

ბალანსის ტრენინგი #4 - საწყობის ოპერაციები

ბალანსის ტრენინგი #5 - ხელფასები

ბალანსის ტრენინგი #6 - ძირითადი საშუალებები

ბალანსის ტრენინგი #7 - საწყისი აწყობები, პერიოდის დახურვა

ბალანსის ტრენინგი #8 - მონაცემების ჩატვირთვა ექსელის ფაილიდან, შეჯამება

Webinar: Warehouse and store recording in Balance

როგორ დავამატოთ მყიდველი?

როგორ დავამატო მომწოდებელი?

El-Books

E-commerce-თან ინტეგრაციის პროტოკოლი

E-commerce Integration Protocol

ბანკის ამონაწერის ჩატვირთვა

ბუღალტრული ოპერაციები

გაყიდვები

დამატებითი ხარჯები

დარიცხვის ტიპების აწყობა

დღგ-სთან დაკავშირებული ოპერაციები

იმპორტი

ინტეგრაცია RS.ge-სთან

კომპლექტაცია

მომსახურების შესყიდვა

მომწოდებლები

ნომენკლატურა

რეალიზაცია კომპენსაციის გარეშე

როგორ გავაფორმო...

როგორ გამოვწერო ანგარიშ-ფაქტურა გაყიდვაზე?

როგორ დავადგინო ფასი ნომენკლატურაზე?

როგორ შევავსო ფასები გაყიდვაში?

ფილიალებით აღრიცხვა

შესყიდვა

ძირითადი საშუალებების დამატება

ხელფასის გაფართოებული აღრიცხვა

ბალანსის სრული კურსი შეგიძლია გაიარო ბიდიო აკადემიაში

კურსის სილაბუსი
პროგრამის ზოგადი მიმოხილვა
შესყიდვები
გაყიდვები
სასაქონლო ზედნადები და ანგარიშფაქტურა
ხელფასები
ძირითადი საშუალებები
მონაცემების ჩატვირთვა ექსელის ფაილიდან და ფულადი სახსრები
პერიოდის დახურვა
პროგრამის ზოგადი მიმოხილვა
შესყიდვები
გაყიდვები
სასაქონლო ზედნადები და ანგარიშფაქტურა
ხელფასები
ძირითადი საშუალებები
მონაცემების ჩატვირთვა ექსელის ფაილიდან და ფულადი სახსრები
პერიოდის დახურვა

Write us, we will soon answer you