სასწავლო მასალები

Video Tutorial

Balance full functional overview

Webinar: Rs.ge Synchronization and Declaration Reports in Balance

Webinar: 3rd and 4th Category Enterprises' Statements in the Balance

Webinar: Store & Warehouse Accounting in Balance Sowtware

Webinar: Balance Functionality Overview

ბალანსის ტრენინგი #1 - პროგრამის ზოგადი მიმოხილვა

ბალანსის ტრენინგი #2 - შესყიდვები

ბალანსის ტრენინგი #3 - გაყიდვები

ბალანსის ტრენინგი #4 - საწყობის ოპერაციები

ბალანსის ტრენინგი #5 - ხელფასები

ბალანსის ტრენინგი #6 - ძირითადი საშუალებები

ბალანსის ტრენინგი #7 - საწყისი აწყობები, პერიოდის დახურვა

ბალანსის ტრენინგი #8 - მონაცემების ჩატვირთვა ექსელის ფაილიდან, შეჯამება

El-Books

E-commerce-თან ინტეგრაციის პროტოკოლი

E-commerce Integration Protocol

ბანკის ამონაწერის ჩატვირთვა

ბუღალტრული ოპერაციები

გაყიდვები

დამატებითი ხარჯები

მარაგები

მომწოდებლები

მომხმარებლის როლები

გარე ფაილიდან მონაცემების ჩატვირთვა

მყიდველები

ფულადი სახსრები

შესყიდვები

ძირითადი საშუალებები

ხელფასები

ბალანსის სრული კურსი შეგიძლია გაიარო ბიდიო აკადემიაში

კურსის სილაბუსი
პროგრამის ზოგადი მიმოხილვა
შესყიდვები
გაყიდვები
სასაქონლო ზედნადები და ანგარიშფაქტურა
ხელფასები
ძირითადი საშუალებები
მონაცემების ჩატვირთვა ექსელის ფაილიდან და ფულადი სახსრები
პერიოდის დახურვა
პროგრამის ზოგადი მიმოხილვა
შესყიდვები
გაყიდვები
სასაქონლო ზედნადები და ანგარიშფაქტურა
ხელფასები
ძირითადი საშუალებები
მონაცემების ჩატვირთვა ექსელის ფაილიდან და ფულადი სახსრები
პერიოდის დახურვა

Write us, we will soon answer you